Detail of the student project

List
Topic:Systém pro selekci pří­znaků z EEG signálu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Examiner:Václav Gerla
Description:Cílem práce je tvorba systému, který by byl na základě klasifikovaného EEG signálu schopen vybrat příznaky, které nejlépe korelují s danou klasifikací.
Práce spočívá ve studiu dostupné literatury, týkající se selekce příznaků, na jejimž základě student zvolí algoritmy, které jsou nejlépe vhodné pro implemetaci do navrhovaného systému. Je možno použít jak ověřené způsoby selekce, tak na základě vlastních úvah modifikovat či vytvořit algoritmy nové.
Cílem práce je vytvořit systém, který používá jako vstupu EEG signál a jeho klasifikaci a dokáže na výstupu určit, které oblasti signalu nejlépe diskriminují jednotlivé třídy.
Realization form:matlab
Date:11.08.2009
Responsible person: Petr Pošík