Detail of the student project

List
Topic:Snímání EMG signálů a využití lineárních elektrodových polí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Examiner:Václav Gerla
Description:Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu nebo mapuje postupnou aktivaci svalových jednotek při vykonávaném pohybu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.
Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu (musí být prováděno lékařem) nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu (povrchové EMG). Výsledkem elektromyogra­fického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

V našem případě jde o rešerši a následný návrh elektrického obvodu (měřícího přístroje), který umožní měření povrchového EMG pomocí pole elektrod lineárně rozmístěných. Takovéto zařízení umožní sledovat a monitorovat nejen postupnou aktivaci a rychlost aktivace svalu, ale také (při použití sofistikovaných algoritmů) identifikovat počet motorických jednotek svalu, které se pohybu účastní.
Instruction:1. Proveďte rešerši měření povrchového EMG pomocí multielekrodových lineárních polí.
2. Prozkoumejte možnosti praktické realizace analogové části vícelelektrodového povrchového EMG.
3. Získané znalosti využijte a navrhněte měřící analogovou část přístroje pro měření povrchového EMG pomocí multielektrodových lineárních polí a následnou digitalizaci. Uvažujte minimální počet vstupů 32. Jako mikroprocesor využijte nejlépe vhodný ze skupiny AVR. Výsledná realizace postačí formou schematického návrhu.
4. Řešení navrhněte modulárně a zohledněte možné rozšíření počtu vstupních kanálů.
Bibliography:Dodají a doporučí Vedoucí/Garant na úvodní schůzce.
Realization form:Rešerše a schematický návrh obvodu.
Date:17.09.2012
Responsible person: Petr Pošík