Detail of the student project

List
Topic:Lokální optimalizátor s detekcí závislostí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Pošík Ph.D.
Announce as:BP,PMI,SOP
Description:Nedávno byl představen lokální optimalizátor s detekcí závislostí, LOLI, pro optimalizační problémy s binární reprezentací. V průběhu optimalizace vytváří model problému ve formě nezávislých skupin závislých bitů a tento model postupně zpřesňuje. Testy naznačují, že pro malé a středně velké problémy s touto strukturou překonává tento algoritmus i populační optimalizační algoritmy BOA a ECGA. Na problémech, jejichž struktura je složitější, algoritmus ale rychle sklouzává k úplnému prohledání celého prostoru a je prakticky nepoužitelný. Cílem práce je navrhnout postup, jak vytvářet model vhodný pro algoritmus LOLI, který by postihoval ty nejvýznamnější závislosti mezi bity, a porovnat účinnost takového algoritmu na referenčních optimalizačních problémech s konkurenčními algoritmy nalezenými v literatuře.
Instruction:1) Navrhněte a implementujte zobecnění algoritmu LOLI, které umožní spouštět tento algoritmus i na problémech, v jejichž struktuře nejsou skupiny bitů zcela nezávislé.
2) Otestujte algoritmus na referenčních úlohách a porovnejte jeho účinnost s algoritmy BOA, LTGA a DSMGA.
3) Výsledky statisticky vyhodnoťte.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Realization form:Implementace modifikovaného LOLI algoritmu, výsledky experimentů, závěrečná zpráva.
Date:10.05.2019
Responsible person: Petr Pošík