Seznam

Téma:Klasifikace siluet pro kognitivní multikamerový system
Vedoucí:Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D., Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Oponent:Dodá vedoucí práce
Popis: centru strojového vnímání se v současné době pracuje na projektu rozpoznávání činností/událostí z multikamerového systému. Nedílnou součástí je nalezení parametrů 3D artikulovaného modelu člověka (model skládající se z kloubově propojených rigidní částí). Vstupem algoritmu je multikamerová sekvence, ve které jsou segmentovány siluety člověka (metodou background separation). Výstupem jsou parametry modelu člověka (např. úhly mezi navazujícími rigidními částmi nebo jejich rozměry). Úloha je obvykle řešena minimalizací kriteriální funkce, která vyjadřuje překryv projekce modelu s obrazem v kamerách. Klíčovým problémem je, že přiřazení bodů k jendotlivým částem modelu není známo předem, což způsobuje mnoho lokálních minim kriteriální funkce a tím podstatně stěžuje její minimalizaci. Cílem práce diplomanta je popsat, implementovat a experimentálně ověřit inovativní způsob, který je založen na naučení množiny klasifikátorů, které předklasifikují body každé siluety a tak označí jejich příslušnost k rigidním částem artikulovaného modelu člověka. Takto definovaná úloha má téměř konvexní kriteriální funkci jejíž minimalizace je zvládnutelná běžnými gradientními metodami.

Více informací.

Pokyny:(1) Seznamte se s současným stave poznání.
(2) Popište a implmentujte metodu
(3) Experimentálně ověřte
Realizace:Implementace v MATLABu + dokumentace
Vypsáno dne:16.03.2007