Seznam

Téma:Odhad modulu pružnosti z pohybového pole pro ultrazvukovou elastografii
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Elastografie [1,2] se zabývá zobrazováním tuhosti
tkání pro diagnostické účely. Prvním krokem je získání pohybového
pole ze sekvence obrázku. Následně, což je těžištěm této práce, je
potřeba vyřešit inverzní problém a z pohybového pole vypočítat odhad
lokálního modulu pružnosti. Úloha je špatně podmíněná neboť okrajové
podmínky nejsou dobře známé.

Formulujte problém matematicky a na základě studia literatury
navrhněte vhodnou numerickou metodu jeho řešení a tu
implementujte. Její funkčnost ověřte experimentálně na syntetických
i reálných datech.

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace, popis metody v textové podobě a experimentální ověření
vlastností metody. V případě úspěšné realizace možnost publikace
na některé mezinárodní konferenci, eventuelně i v odborném časopise.
Možnost pokračování ve formě doktorského studia.
Literatura: 1. Elisabeth Brusseau, Jan Kybic, Jean-Fran
Vypsáno dne:23.09.2008