Seznam

Téma:Základní pohybová diagnostika
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Při hodnocení pohybových schopností člověka je potřeba tyto dovednosti objektivně posuzovat a zaznamenávat (starší lidé, lidé po těžkých úrazech, lidé po mozkových příhodách). Za tímto účelem je potřeba vytvořit vhodný HW a SW. Samozřejmě je nutno výsledky názorně prezentovat obslužnému personálu.
Úkol tedy spočívá v návrhu a tvorbě potřebného HW a SW. Za pomocí vývojových desek STM32-NUCLEO (STM32L152 CortexM3 / STM32L429 CortexM4 – vysoký výpočetní výkon), pohybových senzorů (MPU 6050 až 9255 – 6-9osí senzor pohybu) a bezdrátového přenosu dat (BlueTooth HC05 / HC06), nebo lokálního ukládání dat(SD-Card) vytvořit HW vhodný pro dostatečně univerzální měření pohybů. Za pomocí MS .NET Framework C# s WPF vytvořit základní úlohy a zobrazení získaných výsledků.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2016/ProjektTymu2016.pdf
Pokyny:https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2016/ProjektTymu2016.pdf
Jedná se zejména o tyto typy úloh:
- Schopnost orientace (zavázané oči). Člověk vykonává povely typu „otočit od 90st vlevo“, „otočit čelem vzad“, … atd. Pomocí (z-kalibrovaného) magnetometru se detekuje správnost vykonání úkolu a zobrazují se výsledky.
- Stabilita chůze. Zařízení snímající pohyb (umístěné zřejmě za pasem) detekuje rozsah například „houpavosti“ při chůzi po rovině, nebo ze schodů.
- Stabilita postoje (zavázané oči). Zařízení snímající pohyb člověka jako odezvu na nemožnost korigovat postoj pohledem na okolní prostředí.
- Rozsah pohybu tělem (poranění páteře) / hlavou (poranění krčních obratlů). Zařízení snímající pohyb, umístěné na hrudi / hlavě, detekuje úhlový rozsah pohybu (ve všech směrech) a výsledky se vhodně zobrazují.
- Rozsah pohybu rukou / nohou (po těžkých zlomeninách). Snímaní pohybu ruky / nohy pomocí jednoho senzoru (případně dvou senzorů na částech) s vhodnou prezentací výsledků.
Vytvořené aplikace musí být možno ovládat pouze dotykově (tablety) pro možnost práce v libovolném prostředí. Úkolem nejsou sofistikované algoritmy, ale zejména ověření možnosti a vhodnost řešení (sběr dat, zpracování, zobrazení).
Realizace:HW (ARM, MEMS), SW (.NET C#, WPF)
Vypsáno dne:15.02.2016
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce