Detail of the student project

List
Topic:Tvorba 3D modelu prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc.
Announce as:BP
Description:Seznamte se s metodami triangulace bodů v prostoru a tvorbou modelů prostředí pro mobilní robotiku.
Realizujte vhodnou filtraci velkého množství prostorových bodů, které byly naměřeny mobilním robotem
s využitím laserového range-finderu. V mračnech prostorových bodů nalezněte prostorové shluky
a v každém shluku identifikujte povrchové body, které následně podrobíte triangulaci.
Výsledný model vhodným způsobem vizualizujte.
Instruction:Student by měl mít dostatečné zkušenosti s programováním v C/C++ nebo Java. Vizualizace by měla využívat HW akcelerace (OpenGL, DirectX)
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:Implementace, výsledky experimentů s reálnými daty
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík