Detail of the student project

List
Topic:Nové druhy evolučních operací pro genetické programování symbolické regrese
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Jako symbolická regrese se obvykle označují regresní modely vytvářené hierarchickým rekurzivním skládáním jednoduchých matematických funkcí a operací. Název pochází z toho, že jednoduché matematické funkce a operace mívají přiřazený přiřazené nějaké běžně užívané symboly (např. sin, cos, exp, log, +, -, *, /, ^), takže vytváření takového modelu lze popsat jednoduše řetězením těchto symbolů. Symbolickou regresi lze použít nejenom přímo k regresi, ale i k definování funkcí parametrizujících jiné regresní modely, konkrétně byla takto použita k definování kovariančních funkcí Gaussovských procesů. Grafem vytváření regresního modelu skládáním funkcí je strom, podobně jako grafem provádění instrukcí programu. Proto se ke hledání optimální symbolické regrese dá velmi dobře použít druh evolučních optimalizačních metod po několik desetiletí používaný k optimalizaci programů, známý pod názvem genetické programování.

Přirozeným požadavkem na genomovou reprezentaci symbolické regrese v metodách genetického programování je, aby vycházela ze zmíněného grafu vytváření regresního modelu skládáním funkcí. Pro evoluci grafů byl nedávno ukázán význam dvou specifických druhů evolučních operací – sémantického neutrálního driftu a horizontálního přenosu genů. V kontextu genetického programování symbolické regrese ale takové evoluční operace dosud zkoumány nebyly. Právě tento výzkum je tématem navržené diplomové práce.
Bibliography:viz http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka58.html
Responsible person: Petr Pošík