Detail of the student project

List
Topic:Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úloha multi-agentního plánování (Multi-Agent Path Finding) spočívá v nalezení optimální bezkolizní trajektorie pro skupinu mobilních agentů (robotů) ze startovní polohy do cílové.
Při vykonávání plánu nicméně může dojít k neočekávaným událostem, které znemožní realizovat plán tak, jak byl navržen. Proto je nutné během realizace sledovat, zda k takovýmto událostem došlo a následně plán opravit. Úkolem studenta tak bude:
1) Seznámit se se simulátorem pro multi-agentní plánování (https://github.com/Kei18/mapf-IR)
2) Implementovat nástroj, který z korektního plánu vyrobí nevalidní a upravit simulátor tak, aby s takovými plány uměl pracovat.
3) Implementovat algoritmus z článku [1] pro realizaci plánů a tento zakomponovat do simulátoru.
4) Provést experimentální ověření funkčnosti a vlastností implementovaného algoritmu a tyto zdokumentovat.

Kontakt: kulich@cvut.cz, IMR
Bibliography:[1] https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8620328
Responsible person: Petr Pošík