Seznam

Téma:Software pro hodnocení 3D tvaru páteře pomocí snímků z moiré systému
Vedoucí:Ing. Milan Šorf Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Popis:Diagnostika prostorové topografie trupu se zaměřením na tvar páteřního sloupce (skolióza, kyfóza atd.) by měla být co nejvíce objektivní. K tomu účelu jsou využívány optické metody jako např. moiré konturogram (Biomedicíncká laboratoř FTVS
Cílem práce by bylo vytvoření softwaru pro hodnocení topografie trupu z pořízeného snímku s moiré efektem. Na základě biomechanického rozboru by byly jednoznačně definovány (pracovištěm UK FTVS) hodnotící parametry a postupy. Hlavním úkolem technika by bylo pak naprogramovat jednak jejich základní automatické vyhodnocení (výsledkem by byl unifikovaný protokol) a dále vytvořit prostředí pro interaktivní hodnocení dalších veličin a jevů. Výsledky provedené analýzy by se ukládaly do jednoduché databáze a bylo by možné je následně znovu zpracovávat a porovnávat s dalšími vyšetřeními
Literatura:doda vedouci
Realizace:software
Vypsáno dne:19.09.2007