Seznam

Téma:Tvorba 3D modelu prostředí
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Seznamte se s metodami triangulace bodů v prostoru a tvorbou modelů prostředí pro mobilní robotiku.
Realizujte vhodnou filtraci velkého množství prostorových bodů, které byly naměřeny mobilním robotem
s využitím laserového range-finderu. V mračnech prostorových bodů nalezněte prostorové shluky
a v každém shluku identifikujte povrchové body, které následně podrobíte triangulaci.
Výsledný model vhodným způsobem vizualizujte.
Pokyny:Student by měl mít dostatečné zkušenosti s programováním v C/C++ nebo Java. Vizualizace by měla využívat HW akcelerace (OpenGL, DirectX)
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:Implementace, výsledky experimentů s reálnými daty
Vypsáno dne:28.06.2007