Seznam

Téma:Klasifikátory intrakardiálních signálů
Vedoucí:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Elektrofyziologické vyšetření je specializovanou katetrizační metodou, která zahrnuje jak záznam nitrosrdečních signálů, tak programovanou elektrickou stimulaci srdce.

Éra elektrofyziologie začala zavedením programované elektrické stimulace srdce ke studiu mechanismů vzniku srdečních arytmií Durrerem a spol v roce 1967. O dva roky později bylo poprvé použito katetrizační metody k záznamu potenciálu Hisova svazku Scherlagem a spol. Použití těchto dvou technik umožnilo značný rozvoj klinické elktrofyziologoe, který vyvrcholil zavedením katetrizačních ablací do klinické praxe.

Porovnáním časové souslednosti signálů z katétrů rozmístěných standardně v různých oblastech v srdci lze přesně popsat charakter šíření depolarizace při stimulaci síní nebo komor i při arytmii, a tak definovat jednotlivé druhy tachyarytmií.

Cílem projektu je spojitě oklasifiovat/ohodnotit jednotlivé srdeční signály snímané katetrem tak, aby byla k dispozici informace o míře defragmentace daného signálu.

V současné době se používají ve stále větší míře moderní mapovací systémy, které dovolují trojrozměrné zobrazení mapované srdeční duriny spolu s barevným znázornšní šíření vzruchu. Zobrazením amplitud endokardiálních signálů v tzv. voltážové mapě lze kromě thoto získat představu o přátomnosti a rozsahu jizevnaté tkáně.


Za daných podmínek navrhněte klasifikátory pro klasifikaci intrakardiálních signálů do 4 skupin. Využijte klasifikátory Support Vector Machine, K-means, různé typy neuronových sítí (například Radial Basis Function atp.), rozhodovací stromy, popřípadě další typy klasifikátorů dle vlastní volby. Porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované klasifikátory a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.
K dispozici jsou parametry sady intrakardiálních signálů a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin lékařem expertem.
Pokyny:K dispozici jsou parametry intrakardiálních signálů a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin vyjadřujících míru defragmentace (frakcionace) signálu.

Za daných podmínek navrhněte klasifikátory pro klasifikaci intrakardiálních signálů. Klasifikátory by měli být spojité a klasifikovat míru defragmentace intrakardiálního signálu, tak aby zrcadlily míru poškození srdeční tkáně.

Pakliže Vám to data dovolí, využijte například klasifikátory Support Vector Machine, K-means, různé typy neuronových sítí (například Radial Basis Function atp.), rozhodovací stromy, popřípadě další typy klasifikátorů dle vlastní volby.

Najděte vhodné statistické metody pro porovnání kvality klasifikátorů a porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované klasifikátory a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.

Realizace:Hotové klasifikátory v Matlabu. Výsledná zpráva a zhodnocení klasifikace a porovnání klasifikátorů.
Vypsáno dne:17.09.2012