Seznam

Téma:Automatický popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů
Vedoucí:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Elektrofyziologické vyšetření je specializovanou katetrizační metodou, která zahrnuje jak záznam nitrosrdečních signálů, tak programovanou elektrickou stimulaci srdce.

Éra elektrofyziologie začala zavedením programované elektrické stimulace srdce ke studiu mechanismů vzniku srdečních arytmií Durrerem a spol v roce 1967. O dva roky později bylo poprvé použito katetrizační metody k záznamu potenciálu Hisova svazku Scherlagem a spol. Použití těchto dvou technik umožnilo značný rozvoj klinické elektrofyziologoe, který vyvrcholil zavedením katetrizačních ablací do klinické praxe.

Porovnáním časové souslednosti signálů z katétrů rozmístěných standardně v různých oblastech v srdci lze přesně popsat charakter šíření depolarizace při stimulaci síní nebo komor i při arytmii, a tak definovat jednotlivé druhy tachyarytmií.

Cílem projektu je automaticky a spojitě popsat jednotlivé srdeční signály snímané katetrem tak, aby byla k dispozici informace o stupni frakcionace daného signálu.

V současné době se používají ve stále větší míře moderní mapovací systémy, které dovolují trojrozměrné zobrazení mapované srdeční dutiny spolu s barevným znázorněním šíření vzruchu. Zobrazením amplitud endokardiálních signálů v tzv. voltážové mapě lze kromě toho získat představu o přítomnosti a rozsahu jizevnaté tkáně.

Za daných podmínek navrhněte různé metody pro popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů, které jsou klasifikovány expertem do 4 skupin stupňů frakcionace. Využijte plnou šíři metod od derivace, přes míru entropie až třeba po složitější AR modely. Otestujte jejich přesnost popisu stupně frakcionace pro daný data set. Porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované metody a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.
K dispozici jsou parametry sady intrakardiálních signálů a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin/stupňů frakcionace lékaři/experty.
Pokyny:K dispozici jsou dvě sady intrakardiálních signálů (n=113 a n=429) a jejich hodnocení do 4 diskrétních skupin třemi nezávislými experty, vyjadřujících stupeň frakcionace signálu.

Za daných podmínek navrhněte různé metody pro popis stupně frakcionace intrakardiálních signálů. Metody by měli být spojité a měli by zrcadlit míru poškození srdeční tkáně, definovanou jako stupeň frakcionace.


Najděte vhodné statistické metody pro porovnání metod a porovnejte jednotlivé Vámi navržené a realizované metody a zvolte nejvhodnější, popřípadě jejich kombinaci.
Realizace:Hotové metody v Matlabu. Výsledná zpráva a zhodnocení klasifikace a porovnání klasifikátorů + ppt.
Vypsáno dne:17.09.2012