Seznam

Téma:Klasifikace kardiotokografických dat při porodu
Vedoucí:Ing. Václav Chudáček Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Mudr. Michal Koucký
Popis:Kardiotokografie (CTG) je metoda založená na zaznamenávání srdeční frekvence plodu a kontrakcí matky. Je používána při porodu k včasnému odhalení hypoxie plodu. Bylo prokázáno, že tato metoda je v diagnostice vysoce senzitivní, ale prokazuje nízkou specificitu. Nové příznaky získané na základě nového přístroje (STAN z roku 2001) jsou proto v centru zájmu pro své možnosti zvýšení specificity diagnostiky.
Pokyny:• Seznamte se s používanými příznaky pro klasifikaci CTG záznamů
• Použijte, případně získejte příznaky ze záznamů z přístroje STAN S31
• Vyberte nejvýznamnější příznaky a na jejich základě klasifikujte záznamy
• Kriticky zhodnoťte vlastnosti vámi navrženého algoritmu, porovnejte s výsledky z literatury
Literatura:Dodá vedoucí práce
Realizace:Program v matlabu / WEKA
Vypsáno dne:16.09.2010