Seznam

Téma:Statistická analýza EEG příznaků
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Václav Gerla
Popis:Cílem práce je porovnání statistických metod použivaných při analýze EEG příznaků,získaných během experimentálního měření. Jedná se studium charakteristiky variabililty jednotlivých příznaků v čase a možnosti jejich využití pro následnou klasifikaci. Jádrem práce je porovnání parametrických a neparametrických statistických metod a stanovení jejich použitelnosti v oblasti EEG. Výstupem práce je tvorba skriptů, sloužících ke statistické analýze příznaků a jejich aplikace na konkrétních datech.
Realizace:Matlab
Vypsáno dne:29.09.2009