Seznam

Téma:Segmentace (bio)medicínských 3D dat
Vedoucí:Michal Šorel; Garant: Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Práce se bude týkat segmentace složitých anatomických struktur jako střeva, průdušnice apod za použití moderních metod optimalizace nad MRF (graph cuts, belief propagation).

Pokyny:Toto téma bylo navrženo Michalem Šorelem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Vypsáno dne:10.11.2010