Seznam

Téma:Kloubní vzorce v EMG obraze
Vedoucí:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
Popis:Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu nebo mapuje postupnou aktivaci svalových jednotek při vykonávaném pohybu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.
Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu (musí být prováděno lékařem) nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu (povrchové EMG). Výsledkem elektromyogra­fického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

V našem případě jde o vytvoření a aplikaci metodologie měření sEMG pro parametrické určování změn aktivace svalů a vzorcových pohybů kloubů při reflexní stimulaci pacienta.
Pokyny:1. Seznamte se základy měření svalové aktivity pomocí povrchového EMG (sEMG) a problematikou kloubních vzorců a svalových reflexů.
2. Navrhněte metodologii měření a kvantifikace svalových reflexů kloubních vzorů pomocí sEMG.
3. V jazyce Matlab navrhněte a implementujte metody parametrizace sEMG.
4. Pod odborným vedením proveďte experimenty a naměřte experimentální data.
5. Statisticky vyhodnoťte naměřená data a na naměřených datech ověřte navrženou metodologii a Vámi navržené metody parametrizace sEMG.
6. Proveďte diskusi celého tématu a v závěru zhodnoťte použitelnost a vhodnost Vámi navržené metodologie měření kloubních vzorců a parametrizace sEMG.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:Kod v Matlabu a statistická analýza dat.
Vypsáno dne:03.12.2012