Seznam

Téma:Vestibularní profil pomocí Tetrax stabilometrie u pacientů s náhlou nedoslýchavostí
Vedoucí:Ing. Iva Milerská , Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Stabilometrie je vyšetřovací metoda založená na měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil během stoje. Vyšetření je založeno na analýze hodnot jak vektorového, tak frekvenčního charakteru.
Pokyny:1.Seznamte se základy měření stabilometrie pomocí zařízení Tetrax a problematikou vestibulárního profilu u pacientů s náhlou nedoslýchavostí.
2.Navrhněte kvantifikaci posturografických parametrů.
3.V jazyce Matlab navrhněte a implementujte metody parametrizace.
4.Statisticky vyhodnoťte naměřená data a ověřte metody parametrizace.
5.Proveďte diskusi celého tématu.
Vypsáno dne:01.02.2017