Seznam

Téma:Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice
Vedoucí:Milan Petrík; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Mirko Navara
Popis:Vícehodnotové logiky jsou logiky, ve kterých je tradiční množina pravdivostních hodnot (tj. {0, 1} neboli {nepravda, pravda}) rozšířena o další pravdivostní hodnoty, díky čemuž můžeme mluvit o "částečně pravdivých výrocích", což je považováno za bližší přirozenému lidskému uvažování.
Tématem této diplomové práce je studium logických operací (konjunkcí) ve vícehodnotových logikách s konečným počtem hodnot. S kolegou z Rakouska jsme takovéto operace studovali a jako výsledek jsme navrhli algoritmus, který je generuje. Nyní hledáme studenta, který rád programuje v C nebo v C++, který rád své programy optimalizuje, a který nám pomůže navržený algoritmus implementovat.
Pokyny:Implementujte v jazyce C nebo C++ algoritmus popsaný v článku "Rees
coextensions of finite, negative tomonoids". Výstupem algoritmu má být např.
textový soubor přehledně popisující všechny fuzzy konjunkce vygenerované až po
danou velikost. Vzhledem k obrovské náročnosti algoritmu klaďte důraz na
operační a paměťovou optimalizaci. Přidejte i možnost rozdělení běhu programu
do více procesů nebo vláken, aby bylo možné využít více jader počítače.
Předpokládá se, že program bude testován a spouštěn na operačním systému Linux
(nebo podobném).
Literatura:M. Navara, P. Olšák: Základy fuzzy množin. Skriptum ČVUT, Praha, 2. vydání, 2007 M. Petrík and T. Vetterlein: Rees coextensions of finite, negative tomonoids. Journal of Logic and Computation, 2015.
Realizace:kód v C nebo v C++
Vypsáno dne:04.03.2016