Seznam

Téma:Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Pavel Krsek
Popis:Existuje mnoho akademických řešení navigace robotu například v továrně. Zároveň existují komerční řešení, která jsou ale buď příliš drahá nebo nejsou dostatečně flexibilní pro uživatele. Cílem je navrhnout metodu, která bude dostatečně flexibilní, mít nízkou cenu potřebného HW a zároveň bude vyžadovat jen minimální či žádné úpravy okolí.

V laboratoři algoritmy vyvíjíme za pomoci robotu Jackal (na obrázku) vybaveného kamerou, lidarem a dalším HW. Robot je řízen v prostředí ROS.

Možná temata zahrnují jak úlohy většího rozsahu, např. navigace za použití obrazu z kamery, tak středního rozsahu, jako implementace a doplňování alternativních metod plánování až po drobnější úlohy jako například rozšiřování možností komunikace robotu s okolím.

robot Jackal

autonomní robot
Pokyny:Seznamte se s požadavky s konkrétními aplikacemi a z toho vyplývajícími požadavky z praxe.
Prostudujte vhodné navigační algoritmy a příslušné senzory.
Navrhněte/vyberte vhodný algoritmus a implementujte ho na demonstračním mobilním robotu.
Výsledky zhodnoťte.
Literatura:https://www.ottomotors.com/ https://www.sick.com/cz/en/industries/industrial-vehicles/c/g288277 http://www.jbtc-agv.com/en/Solutions/Knowledge/Videos_of_AGVs_in_Action/Tugger_AGVs_for_Towing_Carts
Realizace:SW v matlabu, Pythonu, C/C++, ROSu, technická zpráva
Vypsáno dne:16.05.2019