Seznam

Téma:Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh
Vedoucí:doc. RNDr. Daniel Průša Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je návrh a implementace následujícího algoritmu: Na vstupu je textová podoba jednoduché matematické slovní úlohy (1. stupeň ZŠ). Algoritmus text analyzuje, zjistí o jaký typ úlohy se jedná (vytvoří vhodnou interní reprezentaci) a spočítá výsledek (číselný, případně může být výstupem i odpověď celou větou).

Příklad vstupu:
Dopoledne bylo na hřišti 14 děvčat a 9 chlapců. V poledne odešlo 10 dětí na oběd. Kolik dětí zůstalo na hřišti?

Výše popsaný systém může být použit pro výukové účely, nebo i pro automatickou kontrolu vyřešených příkladů (v rámci komplexnějšího OCR systému), bez dopředné znalosti významu zadání a správného výsledku.
Pokyny:- Analyzujte strukturu uvažovaných slovních úloh.
- Vytvořte trénovací množinu v rozsahu stovek úloh, ve které bude u každého textu vhodným způsobem reprezentována jeho struktura/význam a výsledek.
- Navrhněte metodu pro analýzu vstupů. Prozkoumejte, které existující lingvistické nástroje či data mohou být pro analýzu nápomocné (slovníky, syntaktické analyzátory). Řešení může být založené i na heuristikách, plný význam úlohy nemusí metoda nutně odhalit.
- Implementujte metodu (Java, C++, Python - dle vlastního uvážení).
- Proveďte evaluaci na množině testovacích dat, odlišné od množiny trénovací.
- Uvažujte alternativně i vstupy v anglickém jazyce.
Vypsáno dne:02.05.2019