Seznam

Téma:Ovlivnění simulace umělého života uživatelem za jejího běhu
Vedoucí:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., FSI ČVUT v Praze
Popis:1) Seznamte se, s architekturou simulačního prostředí WAL - (World of Artificial Life)navrženou ve skupině MRG. Porovnejte ji s architekturami a aplikacemi na jiných světových pracovištích.
2) Implementujte GUI rozhraní pro přímé vstup a ovlivnění simulace uživatelem za běhu. Toto zahrnuje jednak možnost ovlivnit akce kteréhokoliv prvku animace, možnost pozorovat průběh simulace z pohledu simulovaného animáta a fyzickou reprezentaci uživatele v prostředí (avatara), který je schopen s prostředím interagovat. Implementujete také možnost ubírat a přidávat objekty a animáty v průběhu simulace.
3)Navrhněte vlastní řídící blok agenta-animáta, s důrazem na použití posledních výsledků výzkumů z oblasti umělého života, jak u nás tak ve světě.
4)Odzkoušejte
Pokyny:Výsledky vyhodnoťte ve srovnání s předešlými pracemi či s pracemi podobného charakteru z jiných světových pracovišť.
Experimentálně odzkoušejte možnosti animátů učit se z příkladů a imitací ze svého okolí.
Literatura:-MRG - Mobile Robots Group Pages, ČVUT v Praze, c2006 http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/eth/index.php -Minsky Marvin Pages: The Emotion Machines [online], c2005 http://web.media.mit.edu/~minsky/ -N
Realizace:Programová+ následně experimentální část
Vypsáno dne:23.03.2006