Seznam

Téma:Hledání korespondencí pomocí rozkladu obrazu epipolární roviny
Vedoucí:Ing. Martin Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Obraz epipolární roviny (EPI) je prostoročasový obraz vzniklý složením stejných obrazových řádků sekvence obrazů, která je pořízena lineárně se pohybující kamerou (nebo řadou statických kamer) tak, že libovolný statický bod v prostoru se se zobrazí do téhož řádku ve všech obrazech. Tento bod se pak v EPI zobrazí jako úsečka, která má "barvu" příslušného bodu. Úkolem práce je navrhnout algoritmus rozkladu EPI na jednotlivé úsečky, odpovídající bodům v prostoru. Předpokládají se speciální zjednodušující se podmínky kladené na scénu, eliminující křížení úseček v EPI.

K této práci je potřebná dobrá znalost matematiky, znalost práce se systémem Matlab, základní znalosti z oboru počítačové vidění a schopnost číst anglicky psanou odbornou literaturu.
Pokyny:1. Seznamte se ze spůsoby formování EPI a s možnými konfiguracemi kamer, kdy může EPI existovat a kdy ne.

2. Analyzujte vlastnosti EPI pro případ, kdy nedochází k zákrýtům a pro případ, kdy k zákrytům sice dochází, ale je zachováno stejné pořadí objektů ve všech obrazech.

3. Navrhněte a implementujte metodu rozkladu EPI na jednotlivé přímky (případně shluky přímek), odpovídající bodům v prostoru.

4. Metodu ověřte experimentem.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:30.10.2007