Choose:       CZ/EN
Find:   Order by:   Show:         Help

Studentské práce na katedře kybernetiky

Zde mohou zájemci hledat v databázi témata

  • bakalářských a diplomových prací
  • individuálních projektů, projektů v týmu, softwarových a výzkumných projektů apod.
  • témat pro studentskou vědeckou činnost.

Témata jsou přirozeně dána odbornými zájmy budoucích vedoucích. Konkrétní zadání bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Úplně všechna zadání seřazena od nejnovějšího.

Od výběru tématu k zadání

  1. Vyberte si téma z databáze. Lze si nechat vypsat všechny práce nebo dotaz zpřesnit pomocí výběru v horní části stránky.
  2. Specifikace práce. Kontaktujete vedoucího práce, domluvíte si schůzku a v diskuzi se domluvíte na konkrétním zadání.
  3. Vedoucí práce nebo student vyplní a vytiskne příslušný formulář. Výtisk podepsaný vedoucím student odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz
Formulář pro bakalářskou / diplomovou práci: [doc|pdf]
Formulář pro projekty: [doc|pdf]

Poznámka: předmět Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO) má své vlastní stránky s příslušnými tématy a formuláři. Student musí ihned po výběru tématu odevzdat příslušný formulář studijní referentce katedry kybernetiky.

Návaznosti jednotlivých druhů prací

Na vybraném tématu lze pracovat v rámci studentské odborné/vědecké činnosti kdykoli.

Posloupnosti zapisování projektů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným studijním plánem jednotlivých programů a oborů, viz.:

http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/prehled.html

Všechny důležité informace k úspěšnému ukončení bakalářského studia jsou k dispozici na: http://www.fel.cvut.cz/education/bachelor/ukonceni-zaklad.html

Studenti bakalářského programu jsou povinni vybrat si téma pro svoji bakalářskou práci nejpozději během období výuky v semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení studia v bakalářském programu!

Bakalářskou práci si student zapisuje v semestru, v něm předpokládá řádné ukončení studia v bakalářském programu.

Platnost zadání je omezena na dobu dvou následujících semestrů.


Studenti magisterského programu jsou povinni vybrat si téma pro svoji diplomovou práci nejpozději během období výuky v semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení studia v magisterském programu !

Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Předmět Diplomová práce si student zapíše v semestru, ve kterém předpokládá řádné ukončení studia v magisterském programu.

Důrazné upozornění pro diplomanty a bakaláře

Student, který si zapíše ve svém posledním semestru předmět Diplomová / Bakalářská práce, je povinen:
  • tuto práci odevzdat ke kontrole studijní referentce katedry (paní Janě Zichové), a to v termínu, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku. Pozdější odevzdání bude povolováno ve zcela výjimečných případech, přičemž student bude povinen o něj osobně žádat vedoucího katedry.
  • v případě plánovaného odkladu odevzdání práce o 1 semestr dodat žádost, která bude žadatelem řádně zdůvodněna. Na žádosti musí být uvedeno vyjádření vedoucího práce. žádost je třeba dodat studijní referentce katedry nejpozději týden před termínem, který je určen pro odevzdání prací, později na ni nebude reflektováno a studentovi termín propadá.