Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Odhadování dešťových srážek z dat mikrovlnných spojů
Katedra: Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
Vedoucí:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Informace o srážkách jsou zásadním vstupem pro vodní hospodářství ve městech, zejména pro návrh, optimalizaci a řízení kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod, včasné varování před povodněmi atd. Standardní sítě srážkoměrů jsou obvykle nedostatečně husté a radarová měření jsou relativně nepřesná. Data o útlumu mikrovlnného spojení, monitorovaná operátory mobilních telefonů pro účely správy sítě, lze použít k odhadu intenzity srážek, protože útlum mikrovlnného spojení je ovlivněn srážkami. Úkolem je vyvinout automatický postup pro klasifikaci odhadu srážek z dat získaných z mikrovlnných spojů.
Literatura:Duda, Hart, Stork: Pattern Classification.

Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning

Overeem et al: Country-wide raingall maps from cellular communication networks. PNAS. 2013, 110 (8) 2741-2745, https://doi.org/10.1073/pnas.1217961110

Leijnse et al: Microwave link rainfall estimation: Effects of link length and frequency,
temporal sampling, power resolution, and wet antenna attenuation. Advances in Water Resources. 31 (2008) 1481–1493

Fencl et al: Gauge-adjusted rainfall estimates from commercial microwave links. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 617–634, 2017

Bianchi et al.: A Variational Approach to Retrieve Rain Rate by Combining Information
from Rain Gauges, Radars, and Microwave Links. Journal of Hydrometeorology, 2013, doi:10.1175/JHM-D-12-094.1
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík