Studentské práce

PostupProjektNabídka tématNávrh zadání ZPObsah ZPObhájené práce

Projektové předměty a závěrečné práce

Seznamte se nejprve s dalšími náležitostmi nutnými pro úspěšné ukončení studia.

Posloupnost zapisování projektových předmětů, bakalářských a diplomových prací se řídí doporučeným průchodem studijním plánem vašeho programu a oboru, viz.

Postup obvyklý v mnoha studijních programech je následující:

 1. V předposledním semestru studia si student zapisuje projektový předmět.
 2. Nejpozději do konce 3. týdne semestru si student vybere téma projektu z celofakultní nabídky (nebo přímo z témat nabízených katedrou kybernetiky). Je ale vhodné, pokud má student téma vybrané už na konci 4. semestru bakalářského studia, resp. na konci 2. semestru magisterského studia. Je odpovědností studenta vybrat si vhodné téma včas a domluvit se s vedoucím práce.
 3. Během předposledního semestru student pracuje na projektu. Společně s vedoucím postupně precizují zadání budoucí ZP.
 4. Student odevzdává výsledky projektu vedoucímu nejpozději první týden zkouškového období a následně prezentuje výsledky vedoucímu nebo jeho výzkumné skupině (trénink na obhajobu). Vedoucí práce pak rozhoduje o udělení zápočtu. Zápočet uděluje studijní referentka katedry vedoucího (Jana Zichová) na základě emailové žádosti vedoucího práce.
 5. Na začátku zk. období v předposledním semestru vedoucí práce vyplní návrh zadání ZP na příslušném formuláři a vytiskne jej. Výtisk podepsaný vedoucím student neprodleně odnese studijní referentce katedry, paní Janě Zichové, (tel. 22435 7382, budova E, místnost 212). Zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: zichova@fel.cvut.cz.
 6. V posledním semestru si student zapisuje předmět bakalářská práce, resp. diplomová práce, podle zvoleného studijního programu. Aby si student mohl předmět zapsat, musí mít v KOSu již schválené zadání ZP (viz předchozí bod) a být na něj přiřazen!
 7. Během posledního semestru studia student vypracuje svou ZP tak, aby měla požadované formální náležitosti a obsah.
 8. Nejpozději v termínu určeném harmonogramem školního roku student udevzdává elektronickou verzi své ZP do KOSu a požadovaný počet výtisků osobně dodá studijní referentce katedry (viz. výše).

V případě, že během práce na projektu student dojde k závěru, že se v ZP bude raději věnovat jinému tématu, může si pro ZP najít jiné téma a jiného vedoucího. Doporučujeme vhodnou osobu přímo oslovit emailem a včas se domluvit.

Projektové předměty

Studijní programy mají obvykle ve svém studijním plánu projektový předmět, který předchází závěrečné práci. Jeho účelem bývá seznámení studenta s oblastí, v níž by chtěl vypracovat svou závěrečnou práci. Často bývá výsledkem projektového předmětu základní rešerše souvisejících algoritmů, metod, či technologií, a/nebo prvotní implementace nějakého nápadu, který se pak rozpracuje v navazující ZP.

Rozhodnutí, zda student splnil požadavky projektového předmětu a má tedy nárok na zápočet, je plně v rukou vedoucího projektu. Zápočet až na výjimky uděluje studijní referentka katedry, paní Jana Zichová, na základě emailové žádosti vedoucího projektu.

Některé projektové předměty mají formálnější pravidla a zápočet uděluje jiný pověřený pracovník katedry. Následující tabulka obsahuje přehled projektových předmětů vybraných programů, v nichž si studenti často vybírají témata vedoucích z katedry kybernetiky.

ProgramPředmětSpecifické požadavkyZápočet uděluje
Bak. OIB4BPROJ6Pravidla B4BPROJ6 na CWGarant předmětu za příslušnou katedru. U projektů s vedoucím z K13133 je garantem Petr Pošík.
Bak. KyRB3BPROJ4 (pokud jste začali studovat před šk. rokem 2021/22) nebo B3BPROJ5 (pro začátek studia v ak. roce 2021/22 nebo pozdějším)Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Bak. BIOBBPROJ4Garant předmětu, prof. Čmejla, po hromadných prezentacích v posledním týdnu před zkouškovým obdobím. Pozdější zápočty může udělit
studijní referentka katedry (K13133: Jana Zichová)
Mag. OIB4MSVPPravidla B4MSVP na CWGarant předmětu za příslušnou katedru. U projektů s vedoucím z K13133 je garantem Petr Pošík.
Mag. KyRB3MPROJ8 (pokud jste začali studovat před ak. rokem 2021/22) nebo B3MPROJ6 (pokud jste začali studovat v roce 2021/22 nebo později)Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)
Mag. BIOBMPROJ6Studijní referent katedry vedoucího projektu (K13133: Jana Zichová)

Témata semestrálních projektů a záv. prací

Témata projektů a navazujících ZP jsou přirozeně dána odbornými zájmy vedoucích. Zadání ZP bývá vedoucím upřesněno podle studentových zájmů a předchozích zkušeností.

Následující seznam obsahuje jen platná témata semestrálních (a navazujících bakalářských a diplomových) prací zadaná vedoucími z katedry kybernetiky. Úplný seznam témat nabízených i ostatními katedrami naleznete ve fakultní databázi.

Vybrat:  
; Hledat:   Řadit podle:   Zobrazit:  
DP,BP,SP 3D face model from a video or multiple images of a subject Čech Jan
DP,SP Advanced signal processing for health care (EEG) Gerla Václav
DP,BP,SP Analyza obrazu gelove elektroforezy Kybic Jan
DP,BP,SP Automated take-off and landing of robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Automatic analysis of gel electrophoresis data Kybic Jan
DP,BP,SP Automatic event recognition for CERN Sopczak Andre
DP,BP,SP Automatic nuchal translucency measurements Kybic Jan
DP,BP,SP Biomedical image analysis competitions Kybic Jan
DP,BP,SP Cartilage and bone segmentation in ultrasound images of the knee Kybic Jan
DP,BP,SP Collision-free system for a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Convolutional Neural Networks for Loop Closure Detection in Visual SLAM Systems Gomez Camara Luis
DP,BP,SP Deep learning for automatic detection of multiple myeloma in CT of femurs Hering Jan
DP,BP,SP Development of modules for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Exploiting the artificial skin on a Nao humanoid robot in social Human-Robot Interaction Lehmann Hagen
BP,SP Facial Image Manipulation by CNNs Čech Jan
BP,SP Facial Time Lapse Video Čech Jan
DP,BP,SP Facial video super-resolution Čech Jan
DP,BP,SP Flight control of a small robotic helicopter along a trajectory Chudoba Jan
DP,BP,SP Focal HDEEG grid
DP,BP,SP Formation control of mobile robots Alikoc Baran
DP,BP,SP Ground robot navigation in a ragged terrain Chudoba Jan
DP,BP,SP Haptic exploration and categorization of objects using robotic grippers Hoffmann Matěj
BP,SP Hluboké učení pro klasifikaci histopatologických dat Hering Jan
DP,BP,SP Chatbot for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Indoor environment mapping using a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Language module for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Localization of a passive mobile carrier Écorchard Gaël
DP,BP,SP Maintenance and enhancement of application for biosignal viewing Jezdik Petr
DP,BP,SP Metaheuristics for planning tasks IMR
DP,BP,SP Mobile robots experiments in real-world environments IMR
DP,BP,SP Moving objects tracking with a robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Mutual Localization of Robotic Helicopters Chudoba Jan
BP,SP Nástroj na testovanie algoritmov na kalibráciu a určovanie geometrie kamier Kúkelová Zuzana
DP,BP,SP Planning for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,BP,SP Platooning with Low-Cost Sensors Ecorchard Gaël
DP,BP,SP Random Bin Picking Écorchard Gaël
DP,BP,SP Realizace fyzickeho modelu mozkove tkane pro epileptochirurgii Jezdik Petr
DP,SP Robotic object sorting using natural language instructions Vavrečka Michal
BP,SP Řízení malé helikoptéry pod přesným polohovacím systémem Chudoba Jan
DP,BP,SP Searching for radiation sources Kulich Miroslav
DP,BP,SP Simulation environment for intuitive machine learning of physics Vavrečka Michal
DP,BP,SP Simulation environment for MoleMOD system Kulich Miroslav
DP,BP,SP Synchronized movement of robotics hand with user Vavrecka Michal
DP,BP,SP System for a visual localization of robotic helicopter Chudoba Jan
DP,BP,SP Using a stationary IR camera to detect events and states in a room Lhotská Lenka
DP,BP,SP Visual module development for humanoid robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Visual scene description in natural language - implementation in robot Pepper Vavrečka Michal
DP,BP,SP Web Graph Service - online graph exploration tool Genyk-Berezovskyj Marko
DP,SP X-StUAV Šipoš Martin
DP,BP,SP Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase Gerla Václav
This page was generated via Copy Link

Návrh zadání ZP

Informace, jak vypracovat zadání projektu a ZP (pro studenty, ale především pro vedoucí).

 • Zadání/témata semestrálních projektů (před bak./dip. prací) vypisujte přímo ve fakultní aplikaci Semestrální projekty. Zde následně uvidíte i studenty, kteří se na téma přihlásili, a kde musíte jejich výběr tématu také schválit. (Studentské rozhraní aplikace je jiné.)
 • Zadání bakalářských / diplomových prací vypracujte na určeném formuláři (DOCX) podle níže uvedených pokynů. K vyplnění formuláře prosím použijte MS Office nebo LibreOffice.

Požadavky na zadání ZP

Zadání ZP na K13133 se řídí směrnicí děkana pro ZP a SZZ. Vedoucí katedry zpravidla doporučí děkanovi zadání bakalářské/diplomové práce ke schválení v případě, že splní následující požadavky.

Zadání ZP musí obsahovat:

 • Jasně definovaný softwarový nebo výzkumný cíl, který vyžaduje řešení konkrétně vymezeného problému. Zadání BP musí vyžadovat znalosti získané v rámci bakalářského studia, zadání DP musí vyžadovat znalosti získané v rámci magisterského studia.
 • Požadavek na analýzu existujících relevantních metod, algoritmů, přístupů nebo technologií. Výsledkem analýzy by měly být požadavky na řešení problému, výběr referenčních řešení, apod.
 • Konkrétní požadavek na kreativní komponentu ZP (navrhni, formalizuj, naprogramuj, setroj).
 • Požadavek na zhodnocení výsledku práce buď (i) pomocí teoretické analýzy a formálních důkazů a/nebo (ii) pomocí měřitelného empirického zhodnocení na relevantních datových sadách nebo testovacích scénářích (jejichž specifikace by měla být součást zadání) a porovnání vůči stavu před vyřešením problému (vágní pokyn typu“výslednou aplikaci otestujte”, nebo “otestujte uživatelské rozhraní” nelze považovat za dostačující).
 • Návrh oponenta z řad nezávislých odborníků.
 • Doporučenou literaturu. Vhodné je odkázat alespoň 3 zdroje. Zdroje uvádějte ve standardní formě (Chicago).
 • Požadované výstupy závěrečné práce musí být definovány tak, aby státnicová komise mohla jednoznačně vyhodnotit splnění zadání i bez přítomnosti vedoucího a oponenta u obhajoby.

Obsah práce

Při zpracování své ZP dbejte na to, aby splňovala formální náležitosti a obsahovala všechny požadované části:

Vyberte:       Řadit dle:
 
Matyáš Švadlenka: Inteligentní směrování dopravy v městských silničních sítích (PDF) Chrpa Lukáš 2023 OI ZUI
Jan Wagner: Autonomní snímání velkoplošných objektů pomocí bezpilotní helikoptéry (PDF) Krátký Vít 2023 OI ZUI
Emmanuil Vaganov: Real-time predikce zpoždění vozů hromadné dopravy (PDF) Schaefer Martin 2023 OI ZUI
Martin Bláha: Kombinované řešení sdílených jízd a doručování v městských oblastech (PDF) Fiedler David 2023 OI ZUI
Petr Jůza: Formální reprezentace procesu kontroly kvality (PDF) Macaš Martin 2023 OI ZUI
Tejas Bhatnagar: Bayesovské učení binárních neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2023
Vojtěch Vrba: Implementace zpracování obrazu v systému UVDAR na FPGA (PDF) Walter Viktor 2023 KyR KyR
Mohammed Ali: Identifikace řečníka z akustického signálu (PDF) Novák Daniel 2023
Vojtěch Nydrle: Hašení požárů uvnitř budov pomocí autonomního UAV (PDF) Petráček Pavel 2023 KyR KyR
Ondřej Procházka: Plánování trajektorie pro autonomní přistání vícerotorové helikoptéry na loď (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR KyR
Michal Mikeska: Klasifikace časových řad pro rozpoznání akcí v imitačním učení (PDF) Štěpánová Karla 2023 KyR
Michal Kasarda: Lokální venkovní navigace mobilního robotu s mapováním průchodnosti terénu (PDF) Chudoba Jan 2023 KyR
Vratislav Besta: Navigace pozemního robotu v nerovném terénu (PDF) Chudoba Jan 2023 KyR
Jakub Rosol: Rychlý výpočet polygonu viditelnosti (PDF) Kulich Miroslav 2023 KyR KyR
Konstantin Khokhlov: Hashování obrázků vlakových vozů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Pacovský Ondřej 2023 KyR KyR
Matěj Štula: Platforma pro snadné testování reakcí, postřehu a dalších kognitivních schopností (PDF) Novák Petr 2023 KyR KyR
Vladislav Trnka: EEG koreláty funkce zrcadlových neuronů v rehabilitaci (PDF) Gerla Václav 2023 OI CV
Lejla Dobrić: Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad (PDF) Lynnyk Volodymyr 2022 OI ICS
Martin Endler: Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení (PDF) Sojka Michal 2022 OI ZUI
Štěpán Křivánek: Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru (PDF) Matas Jiří 2022 OI ZUI
Tomáš Fiala: Lokalizace robotu za pomoci magnetometru (PDF) Smutný Vladimír 2022 KyR
Matěj Boxan: Rekonstrukce trojrozměrných mraků bodů v prostředí s tenkými objekty (PDF) Pomerleau François 2022 KyR KyR
Leonard Mentzl: Vizuální lokalizace a navigace v proměnném prostředí (PDF) Rozsypálek Zdeněk 2022 OI CV
Adrián Pitoňák: Systém sledování očních pohybů založený na neuronových sítích (PDF) Doležal Jaromír 2022 OI CV
Jan Hrazdíra: Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci (PDF) Woller David 2022 OI CV
Václav Kůla: Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++ (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI ZUI
Adam Novák: C++ framework pro vývoj webových aplikací (PDF) Nagyová Ingrid 2022 OI ZUI
Michal Horáček: Nalezení nejrychlejší trajektorie pro autonomní studentskou formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
Ondřej Vereš: Časosběrné video obličeje (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
Sebastian Štefko: Přidání kontextu do konvolučních sítí (PDF) Šochman Jan 2022 OI ZUI
Roman Šíp: Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
Adam Konopiský: Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení (PDF) Čech Jan 2022 KyR KyR
Adéla Kubíková: Optimalizace sdílených jízd s přestupem v městských oblastech (PDF) Fiedler David 2022 OI ZUI
Jan Hošťálek: SLAM v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Cyril Janeček: Hlasem ovládaný webový editor kódu (PDF) Pollák Petr 2022 OI ZUI
Jan Kočí: Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení (PDF) Petrlík Matěj 2022 KyR
Jiří Hartvich: Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR
Jan Mandík: Lokalizace v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Ondřej Mísař: Interpretace pozitivní detekce statisticky nezvládnutého stavu při statistické regulaci procesů (PDF) Macaš Martin 2022 KyR
Matěj Mísař: Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení (PDF) Švarný Petr 2022 KyR
Aleksandr Barinov: Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu (PDF) Azayev Teymur 2022 OI ZUI
Tomáš Kratochvíl: Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky (PDF) Walter Viktor 2022 OI ZUI
Egor Ulianov: Lokalizace orientačních značek v obrazu pomocí neuronových sítí (PDF) Klíma Martin 2022 OI ZUI
Jan Ševic: Řizení dronu Ryze Tello při průletu překážkou (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Anastasia Ostapenko: Systém pro rozpoznávání akcí (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
Jakub Šmíd: Expertní systém pro určování dominantní projevované emoce z hlasu (PDF) Hejda Jan 2022 KyR
Martin Koudelka: Prohledávání vymezené oblasti bezpilotními helikoptérami pomocí pravděpodobnostního kvadratického stromu (PDF) Báča Tomáš 2022 OI ZUI
Lukáš Viceník: Hledání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment (PDF) Sopczak André 2022 KyR
Jakub Rada: Porovnání metod explorace v částečně pozorovatelných stochastických hrách (PDF) Bošanský Branislav 2022 OI ZUI
Jan Ferbr: Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci (PDF) Polic Michal 2022 KyR
Adam Bosák: Nové modely geometrického programování pro návrh integrovaných obvodů (PDF) Mareček Jakub 2022 OI ZUI
Jiří Pospíšil: Aplikace strojového učení pro hledání nabitého Higgsova bosonu z ATLAS dat (PDF) Sopczak André 2022 KyR
Ivan Žižka: Stereo termokamera (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
Petr Zahradník: Vzorkovací metody plánování pohybu s omezeními (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
Jan Pikman: Společné učení pro robotickou navigaci (PDF) Rozsypálek Zdeněk 2022 OI ZUI
Jan Zejda: Návrh a stavba holonomní autonomní bezpilotní helikoptéry (PDF) Heřt Daniel 2022 OI IoT
Martin Miadok: Automatická predikce funkce bílkovin jako hierarchická multi-label klasifikace (PDF) Kléma Jiří 2022 OI ZUI
Vojtěch Volprecht: Metody plánování pohybu pro rozkládání hlavolamů (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
Aimira Baitieva: Detekce dronů a jejich relativní lokalizace pomocí RGB a termální kamery (PDF) Vrba Matouš 2022 OI ZUI
Vojtěch Bartek: Vylepšení detekcí pomocí modelování dynamiky v lidarových datech (PDF) Vacek Patrik 2022 OI ZUI
Marian Krotil: Metody sumarizace textu v češtině (PDF) Drchal Jan 2022 OI ZUI
Josef Zelinka: Transfer learning v přenosu zkušeností s terénem mezi rozdílnými roboty (PDF) Prágr Miloš 2022 KyR
Boris Rakovan: Učení složitých závislostí v textu pomocí relačních neurálních modelů (PDF) Šír Gustav 2022 OI ZUI
Šimon Soldát: Metody návrhu experimentů pro tvorbu zjednodušeného modelu okraje plasmatu (PDF) Šmídl Václav 2022 OI ZUI
Daniel Kubišta: Oprava plánu pro team mobilních agentů (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
Josef Weis: Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
Tomáš Horych: Metody detekce vyváženosti zpravodajských textů (PDF) Drchal Jan 2022 OI ZUI
Tomáš Kadlec: Vizuální Sudoku solver (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR
Daniel Štorc: Detekce dopravních kuželů z lidarových dat (PDF) Čech Jan 2022 KyR
Ivan Čermák: Návrh bezpilotního letounu a integrace senzorů pro létání nad vodní plochou (PDF) Stoudek Pavel 2022 KyR
Lukáš Radovanský: Zpracování přirozeného jazyka v klinické doméně (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
Aleš Král: Metody pro hierarchickou klasifikaci histopatologických obrazů (PDF) Kybic Jan 2022 OI ZUI
Rakshith Madhavan: Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR
Martina Dubeňová: Vizuální lokalizace v dynamickém prostředí (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR R
Mikhail Poludin: Vylepšený algoritmus RRT* pro plánování cesty pro více robotů (PDF) Pereira Do Nascimento Tiago 2022 KyR
Jan Chleboun: Algoritmus pro průzkum velkých prostorů pomocí skupiny kooperujících dronů (PDF) Pereira Do Nascimento Tiago 2022 KyR
Anna Žigajkova: Určení parametrů laserového paprsku (PDF) Krsek Pavel 2022 KyR KyR
Petr Novota: Stanovení hustoty deště z dat CML spojů (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
Daria Ozerova: Detekce úmyslu pro konverzačního asistenta (PDF) Spilka Jiří 2022 KyR KyR
Filip Novák: Estimace stavů lodi z bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2022 KyR KyR
Miroslav Kovář: Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV (PDF) Nekovář František 2022 KyR
Yevhenii Kubov: Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
Jakub Paplhám: Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR KyR
Jiří Hronovský: Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda (PDF) Azayev Teymur 2022 KyR
Martin Mráz: Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2022 KyR
Adam Ukleh: Detekce a sledování objektů na vodní hladině (PDF) Saska Martin 2022 KyR KyR
Jáchym Staněk: Strojové učení pro robotickou exploraci (PDF) Agishev Ruslan 2022 KyR
Artem Moroz: Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
Bohumil Brož: Zábavná demonstrace multirobotického systému (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR
Ondřej Komín: Optimalizace kryptoměnového portfolia (PDF) Uhrín Matej 2022 OI ZUI
Eric Žíla: Analýza aktigrafických a behaviorálních dat (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
Marie Geislerová: Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT (PDF) Fišer Daniel 2022 OI ICS
Petr Schimperk: Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
Petr Šádek: Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě (PDF) Sýkora Daniel 2022 OI ZUI
Erik Gadireddi: Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI ICS
Karina Balagazova: Kompenzace vlivu matoucích faktorů při klasifikaci RNASeq dat (PDF) Kléma Jiří 2022 OI ZUI
Adam Škuta: Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
Daniel Štanc: Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru (PDF) Stoudek Pavel 2022 KyR
Ondřej Švec: Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení (PDF) Šír Gustav 2022 KyR
Vadym Ostapovych: Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel (PDF) Krajník Tomáš 2022 KyR
Adam Herold: Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
Marek Syrový: Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci (PDF) Novák Petr 2022 KyR
David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2022 KyR
Jakub Rozlivek: Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR KyR
Lukáš Rustler: Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR KyR
Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2022 OI CV
Rail Chamidullin: Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací (PDF) Matas Jiří 2022 OI CV
Valeriia Iegorova: Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat (PDF) Pajdla Tomáš 2022 OI CV
Maksym Ivashechkin: USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
Petr Kouba: Rozpoznávání tance z videa (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
Tomáš Šipka: Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností (PDF) Šulc Milan 2021 OI CV
Maksym Shcherban: Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR R
Jakub Lukeš: Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí (PDF) Vacek Patrik 2021 OI ICS
Dmitrii Mikhailov: Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie (PDF) Průša Daniel 2021 OI ZUI
Marie Geislerová: Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT (PDF) Fišer Daniel 2021 OI ICS
Vladyslav Yazykov: Automatické generování herních úrovní (PDF) Janisch Jaromír 2021 OI ZUI
Vít Šenfeld: Nástroj pro podporu rozhodování při elektrifikaci vozového parku (PDF) Schaefer Martin 2021 OI ZUI
Mária Cvečková: Modely poptávky po nabíjení pro elektrifikaci flotil (PDF) Schaefer Martin 2021 OI ZUI
Anastasia Grigoryan: Prediktivní modely pro společenskou zdrženlivost během pandemií (PDF) Krajník Tomáš 2021 OI ZUI
Milan Welser: Anotovaná databáze obrázků tváří lidí z Wikipedie (PDF) Franc Vojtěch 2021 OI ICS
Michal Lukeš: Odhadování rotace a translace netexturovaného objektu z jedné kamery (PDF) Matas Jiří 2021 OI ICS
Lukáš Frána: Umělá inteligence pro robustní analýzu signálu z piezoelektrických biosenzorů (PDF) Fabián Vratislav 2021 OI ZUI
Tinatin Verdzeuli: InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI (PDF) Pajdla Tomáš 2021
Max Hollmann: Grafický simulátor architektury RISC-V - dekodér, zpracování instrukcí a emulace systému (PDF) Píša Pavel 2021 OI ZUI
Prasoon Dwivedi: FlexPRET real-time procesor v heterogenních systémech (PDF) Košťál Martin 2021
Matej Novosad: Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
Lars Kahlert: Autonomní robotická explorace podzemních prostor (PDF) Petříček Tomáš 2021 KyR
Veronika Pěčonková: Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel (PDF) Krajník Tomáš 2021 KyR
David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
Petr Hrubý: Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI CV
Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2021 OI CV
Tomáš Chaloupecký: Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
Kryštof Teissing: Časová parametrizace dráhy manipulátoru (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
Václav Voráček: Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2021 OI CV
Adéla Šubrtová: Přenos účesu mezi portréty (PDF) Čech Jan 2021 OI CV
Tomáš Tichý: Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2021 KyR
David Štych: Robotický manipulátor pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
Martin Křížek: Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru (PDF) Horyna Jiří 2021 KyR
Ondřej Masopust: Mapování prostoru robotickou helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2021 KyR
David Pařil: Autonomní řízení dronu Ryze Tello (PDF) Štěpán Petr 2021 KyR
Ondřej Kafka: Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi (PDF) Polic Michal 2021 KyR
Michal Minařík: Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
Jiří Janota: Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem (PDF) Majer Filip 2021 KyR
Michaela Cihlářová: Porovnání standardních metod posilovaného učení (PDF) Zimmermann Karel 2021 KyR
Jekatěrina Jaroslavceva: Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 (PDF) Chum Ondřej 2021 KyR
Erik Pásztor: Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto (PDF) Macaš Martin 2021 KyR
Jan Neumann: Optimální rozmístění nabíjecích bodů pro firemní flotily (PDF) Schaefer Martin 2021 OI ZUI
Martin Fischer: Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru (PDF) Petráček Pavel 2021 KyR
David Kraus: Dynamické programování pro výpočet Stackelbergových strategií v částečně pozorovatelných sekvenčních hrách (PDF) Bošanský Branislav 2021 OI ZUI
Michal Kubina: Behaviorální analýza dat (PDF) Novák Daniel 2021 OI ICS
Pavel Martinec: Optimalizace single-vehicle DARP pro sdílení jízd pomocí technik operační analýzy (PDF) Fiedler David 2021 OI ZUI
Martin Krutský: Základy symetrií v hlubokém učení (PDF) Šír Gustav 2021 OI ZUI
Marek Galovič: Reprezentace a generování adversariálních řetězců (PDF) Bošanský Branislav 2021 OI ZUI
Jakub Brož: Využití rychlé aproximace funkcí v heuristickém algoritmu iterace hodnot (PDF) Bošanský Branislav 2021 OI ZUI
Martin Jaroš: Kalibrace více kamer pro autonomní řízení (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
Vojtěch Lukeš: Chytrá domácnost na míru (PDF) Novák Petr 2021 KyR
Matouš Melecký: Monokulární rekonstrukce 3D scény pro autonomní bezpilotní helikoptéru (PDF) Petrlík Matěj 2021 OI ZUI
Tommaso Gargiani: Vliv architektury klasifikačního modelu na detekci anomálií v textu (PDF) Lorenc Petr 2021 OI ZUI
Jan Feber: Neurální emergentní generátor vzorů chůze pro vícenohý kráčející robot (PDF) Szadkowski Rudolf Jakub 2021 OI ZUI
Petr Ježek: Plánování cest v úloze rozkládání objektů (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
Pavel Linder: Metody zpracování obrazu pro dlouhodobou T&R navigaci mobilních robotů (PDF) Broughton George 2021 OI ICS
Jan Čuhel: Multimodální rozpoznávání emocí z řeči (PDF) Pichl Jan 2021 OI ZUI
Radka Olyšarová: Automatická lokalizace hdEEG elektrod (PDF) Kybic Jan 2021 OI ZUI
Andrej Kružliak: Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
Jáchym Herynek: Plánování trajektorií pro 3D Dubinsovo vozidlo (PDF) Váňa Petr 2021 OI ZUI
Lucie Vajnerová: Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci (PDF) Hlaváč Václav 2021 KyR
David Otgonsuren Rico: Robustní plánování ve známé mapě pro robotickou platformu (PDF) Rouček Tomáš 2021 OI ZUI
Anastasiia Mozgunova: Bezkolizní navigační systém pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2021 OI ZUI
Matěj Kafka: Správa teplot a napájení v rozvrhovači avionického operačního systému (PDF) Sojka Michal 2021 OI ZUI
Lucie Borovičková: Hledání častých podmnožin a multi-label klasifikace uživatelských odpovědí na téma wellbeingu (PDF) Otáhal Marek 2021 OI ZUI
Jakub Med: Efektivní identifikace redundantních akcí v plánech (PDF) Chrpa Lukáš 2021 OI ZUI
Tomáš Hromada: Lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Chudoba Jan 2021 OI ZUI
Michal Pliska: Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
Šimon Pokorný: Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů (PDF) Vacek Patrik 2021 KyR
Jakub Dupák: Grafický simulátor architektury RISC-V - pamětový model a vedení projektu (PDF) Píša Pavel 2021 OI ZUI
Jiří Moravčík: Automatizovaná dynamická cenotvorba pro e-shop na základě dat (PDF) Mrkos Jan 2021 OI ZUI
Tomáš Omasta: Efektivní MDP algoritmy v knihovně POMDPs.jl (PDF) Mrkos Jan 2021 OI ZUI
Petr Šiška: Draftování v MOBA hrách s pomocí strojového učení (PDF) Hubáček Ondřej 2021 OI ZUI
Radovan Tomala: Zpřístupnění domén klasického plánování pro učení neuronových sítí (PDF) Urbanovská Michaela 2021 OI ZUI
Tereza Uhrová: Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
Tomáš Musil: Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích (PDF) Petrlík Matěj 2021 KyR
Ondřej Stejskal: Datově-řízená sekvenční dynamická cenotvorba v dopravě (PDF) Mrkos Jan 2021 OI ZUI
Petr Šebek: Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů (PDF) Svoboda Tomáš 2021 KyR
Jan Macháček: Plánování cest s nejistou průchodností hran (PDF) Cuchý Marek 2021 OI ZUI
Jakub Janoušek: Řízení robotu pro zakládání křemíkových detektorů urychlovače LHC (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
Vojtěch Voráček: Křížení pro diferenciální evoluci s detekcí závislostí (PDF) Pošík Petr 2021 OI ZUI
Nela Petrželková: Editace obrázků obličejů v latentním prostoru generativních adversarialních sítí (PDF) Čech Jan 2021 OI ICS
Daniel Borák: Heuristiky pro hru Scotland yard (PDF) Kovařík Vojtěch 2021 OI ICS
Nikita Sokovnin: Rozpoznávání neznámých objektů pro detekci 3D objektu ve světě bez omezení (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI ZUI
Marek Žuffa: Výpočet mezilehlé množiny (PDF) Kroupa Tomáš 2021 OI ZUI
Daniel Hubáček: Testování transferu doménových zón (PDF) Novák Jiří 2021 OI ZUI
Maksim Bilan: Verzovací systém pro překlady dokumentů (PDF) Novák Daniel 2021 OI ZUI
Petr Kubeš: Editor animací se sledováním pohybu (PDF) Žára Ondřej 2021 OI ICS
Daria Tunina: Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích (PDF) Průša Daniel 2021 OI ICS
Adam Rojík: Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
Václav Plavec: Slučování informací z více senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
Mohamed Safwat: Klasifikace intrapartálních záznamů srdeční frekvence plodu (PDF) Spilka Jiří 2021
Jiří Budil: Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
Tomáš Kasl: Strategické hry v problémech strojové klasifikace s protivníkem (PDF) Kroupa Tomáš 2021 OI ICS
Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2021 OI ICS
Stanislav Kubiš: Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi (PDF) Kroupa Tomáš 2021 OI ICS
Kristýna Vieweghová: Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu (PDF) Ježdík Petr 2021
Martin Blažek: Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu (PDF) Čmejla Roman 2021
Lukáš Mařík: Klasifikace změn poddajnosti dýchacího systému během mechanické plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie (PDF) von Platen Philip 2021 BMII BI
Tibor Rózsa: Nástroje pro vývoj pokročilých technik řízení teploty pro safety-critical vestavěné systémy (PDF) Sojka Michal 2020 OI CV
Zdeněk Berka: Mapování vodorovného značení a lokalizace autonomního auta F1/10 pomocí kamery (PDF) Klapálek Jaroslav 2020 OI CV
Pavel Gramovich: Výběr reprezentativních obrazových prototypů (PDF) Matas Jiří 2020 CV
Leonid Tulin: Analýza ovladatelnosti vozu s použitím algoritmů strojového učení (PDF) Haniš Tomáš 2020 KyR R
Vojtěch Pánek: Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
Dominik Šídlo: Systém pro měření hemodynamických parametrů (PDF) Fabián Vratislav 2020
Jakub Vitáček: Návrh a realizace zařízení pro snímání hemodynamických parametrů ve veterinární medicíně (PDF) Havlík Jan 2020
Matěj Vasilevski: Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu (PDF) Pošík Petr 2020 KyR
Jakub Paplhám: Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami (PDF) Petříček Tomáš 2020 KyR
Pavlína Koutecká: Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
Martin Jandek: Efektivní algoritmy pro rozpoznávání obrazu na levných embedded procesorech (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
Vojtěch Tollar: Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
Vojtěch Jeřábek: Optimalizace nabíjecích kapacit pro elektromobily (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
Jan Maděra: Slučování map pro roje dronů (PDF) Petrlík Matěj 2020 OI ICS
Kristýna Kučerová: Plánování časově optimálních trajektorií pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení (PDF) Faigl Jan 2020 OI ICS
Vojtěch Poříz: Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
Matěj Suchánek: Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase (PDF) Čech Jan 2020 OI ICS
Jiří Ulrich: Metody rozpoznávání referenčních značek pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2020 OI ICS
Ondřej Bouček: Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení (PDF) Tolias Georgios 2020 OI ICS
Anna Žigajkova: Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování (PDF) Krsek Pavel 2020 KyR
Stanislav Kubiš: Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi (PDF) Kroupa Tomáš 2020 OI ICS
David Kunz: Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass" (PDF) Kybic Jan 2020 OI ICS
David Procházka: Optimalizace vyhodnocování laboratorních vzorků při neurčité době připravenosti (PDF) Šůcha Přemysl 2020 OI ICS
Vojtěch Nydrle: Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů (PDF) Petráček Pavel 2020 KyR
Benjamin Hejl: Návrh simulátoru inzulinové pumpy (PDF) Novák Daniel 2020 KyR
Jakub Rosol: Ovládání robotu gesty (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
Bohumila Potočná: Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
Jan Švrčina: Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí (PDF) Azayev Teymur 2020 KyR
Filip Novák: Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů (PDF) Saska Martin 2020 KyR
Viktor Korotynskiy: Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav (PDF) Pajdla Tomáš 2020 KyR R
Pavel Stoudek: Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR R
Štěpán Remeš: Možnosti využití termoelektrických generátorů (TEG) pro generování elektrické energie živými objekty (PDF) Havlík Jan 2020
Laura Shala: Klasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEG (PDF) Janča Radek 2020
Milan Pultar: Vylepšení HardNet deskriptoru (PDF) Mishkin Dmytro 2020 OI CV
Adam Rytina: Analýza pokročilých MRI dat u pacientů s postižením centrální nervové soustavy (PDF) Dostál Marek 2020 BMII BMI
Miroslav Purkrábek: Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu (PDF) Matas Jiří 2020 KyR
Adrián Pitoňák: Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci (PDF) Straka Zdeněk 2020 KyR
Michal Mareš: Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
Alexej Popovič: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi (PDF) Navara Mirko 2020 KyR
Michal Šípek: Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
Dominik Fischer: Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR (PDF) Walter Viktor 2020 KyR
Anton Kretov: Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
Erik Cupal: Buddy app pro odvykání kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
Jan Mayer: Prediktory fitness v genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2020 OI ICS
Martin Jiroušek: Řízení polohy robotické hexakoptéry (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
Vladislav Trnka: Sledování pohybu očí ve VR headsetu XTAL (PDF) Pošusta Antonín 2020 OI ICS
Leonard Mentzl: Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad (PDF) Navara Mirko 2020 OI ICS
Jan Dočekal: Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map (PDF) Zimmermann Karel 2020 KyR
Albert Möhwald: Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí (PDF) Jeníček Tomáš 2020 OI ICS
Klára Janoušková: Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech (PDF) Matas Jiří 2020 OI ICS
Filip Rýzner: Multi-agentní plánování tras vlaků s poruchami (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
Jan Blaha: Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí (PDF) Broughton George 2020 OI ICS
Matěj Šesták: Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací (PDF) Seitz Dominik Andreas 2020 OI ICS
Marek Jaroš: Sémantický správce dokumentů (PDF) Ledvinka Martin 2020 OI ICS
Tuan Anh Ho: Detekce selekčních tlaků na lidské endogenní retroviry (PDF) Pačes Jan 2020 OI ICS
Arseniy Tkachev: Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu (PDF) Pěnička Robert 2020
Matěj Boxan: Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
Adam Ukleh: Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
Zdeněk Syrový: Analýza efektivity prediktivních sportovních trhů (PDF) Šír Gustav 2020 OI ICS
Miroslav Březík: Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
Dmitrij Sojma: Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
Václav Hlaváč: Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
Ondřej Procházka: Robotický hasící systém pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2020 KyR
Anton Voznia: Algoritmy pro řízení šířky pásma paměťové sběrnice na vícejádrových vestavných platformách s GPU akcelerátory (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
Maroš Pechník: Jednoduchý elektronický domácí společník (PDF) Novák Petr 2020 KyR
Petr Michalík: Obohacování grafů dopravních sítí o kontextové informace z OpenStreetMaps (PDF) Jakob Michal 2020 OI ICS
Alexandr Zemek: Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení (PDF) Drchal Jan 2020 OI ICS
David Juřík: Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování (PDF) Novák Petr 2020 KyR
Jakub Hlusička: Platforma pro aplikace virtuální reality (PDF) Sedláček David 2020 OI ICS
Josef Grus: Analýza obrazu gelové elektroforézy (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
Martin Vybíralík: Nástroj pro doporučování nabíjení pro řidiče elektrických taxi (PDF) Cuchý Marek 2020 OI ICS
Štěpán Műller: Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (PDF) Marek Petr 2020 OI ICS
Filip Kubiš: Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky (PDF) Vintr Tomáš 2020 OI ICS
Lukáš Kunt: Detekce objektů z hloubkové kamery (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR
Jaroslav Janoš: Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR
Michal Werner: Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR
Olga Kholkovskaia: Škálovatelný algoritmus pro offline ridesharing (PDF) Fiedler David 2020 OI ICS
Lenka Svobodová: Nestabilita efektivní konektivity uvnitř epileptogenní sítě (PDF) Janča Radek 2020 BMII BI
Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2020 OI ICS
Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020
Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
Martina Tichá: Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu (PDF) Čermák Jiří 2020 OI CV
Martin Čižmár: Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru (PDF) Šusta Richard 2019 OI ICS
Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
Mykhaylo Zelenskyy: Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech (PDF) Hrubý Lukáš 2019 KyR R
Jakub Nejedlý: Externí mód pro Simulink na platformě RPP (PDF) Sojka Michal 2019 KyR R
Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
Daniel Klöser: Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články (PDF) von Platen Philip 2019 KyR R
Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BMI
Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BMI
Vít Cibulka: Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech (PDF) Haniš Tomáš 2019 KyR R
Jan Trejbal: Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů (PDF) Zemánek Jiří 2019 KyR R
Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
Michel Jabali: Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
Filip Tefr: Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
Pavel Janata: Transfer learning pro klasifikaci textu (PDF) Čermák Jiří 2019 OI ICS
Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
Daria Lebedeva: Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků (PDF) Schaefer Martin 2019 OI ICS
Jonáš Kulhánek: Vizuální navigace s použitím hlubokého posilovaného učení (PDF) Derner Erik 2019 OI ICS
Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI ICS
Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI ICS
Lukáš Majer: Lokalizace SLAM pro stereokameru (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
Michal Matija: Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách (PDF) Šebek Jiří 2019 OI ICS
Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI ICS
Tomáš Kestřánek: IoT technologie pro automatizaci domácnosti (PDF) Vítek Stanislav 2019 KyR R
Hana Mertanová: Shlukování RNA-seq reads podle genové exprese (PDF) Ryšavý Petr 2019 OI ICS
Matouš Dzivjak: Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků (PDF) Fiedler David 2019 OI ICS
Kateřina Brejchová: Heuristiky pro periodické rozvrhování (PDF) Vlk Marek 2019 OI ICS
Erik Vaknin: Generování strategií pro řešení částečně pozorovatelných stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI ICS
Jaroslav Šafář: Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
Diem Huong Nguyen: Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
David Valouch: Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II (PDF) Svatoš Martin 2019 OI ICS
Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
Šimon Pavlín: Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách (PDF) Jašek Otakar 2019 KyR
Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
Jan Gärtner: Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI ICS
Martin Jahn: Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje (PDF) Zajačík Michal 2019 OI ICS
Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
Švec Kamil: Modelování vlivu demografie na politické preference (PDF) Čertický Michal 2019 OI ICS
Marek Ján: Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru (PDF) Kovář Jan 2019 KyR R
Petrova Olga: Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení (PDF) Macek Karel 2019 KyR R
Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
Machová Karolína: Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC (PDF) Kozák Martin 2019 KyR R
Stěhule Dušan: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ (PDF) Hlinovský Martin 2019 KyR R
Foret Vojtěch: Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2019 OI ICS
Ulitina Svetlana: Analýza spánkových EOG signálů (PDF) Gerla Václav 2019 OI ICS
Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
Nováček Vojtěch: Konvoj na bázi kamery (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2018 KyR R
Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
Brich Tomáš: Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu (PDF) Spilka Jiří 2018 KyR R
Chmel Jakub: Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji (PDF) Šůcha Přemysl 2018 KyR R
Prágr Miloš: Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat (PDF) Faigl Jan 2018 OI CV
Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
Shmatova Victoria: Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
Souček Marek: Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
Bergmann Petr: Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
Kubelka Petr: Optimalizace sémantického dvojshlukování (PDF) Kléma Jiří 2018 OI ICS
Halodová Lucie: Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2018 KyR R
Kubík Jiří: Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI ICS
Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
Trmal Jakub: Multi-agentní plánovač a mobilní služba pro ad-hoc přepravu balíků (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
Hoftych Dominik: Simulace pracoviště operátora bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
Bareš Vladimír: Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory (PDF) Mlejnek Pavel 2018 KyR R
Marek Jakub: Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
Kollarčík Adam: Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu (PDF) Gurtner Martin 2018 KyR R
Velemínský Adam: Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí (PDF) Malý Ivo 2018 KyR R
Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI ICS
Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
Kudryakova Maria: Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG (PDF) Saifutdinova Elizaveta 2018 KyR R
Hrůša David: Interaktivní eroze (PDF) Beneš Bedřich 2018 OI ICS
Ebel Matyáš: Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG (PDF) Janča Radek 2018 KyR R
Panušková Charlotte: Využití dat z chytrého nemocničního lůžka (PDF) Macaš Martin 2018 OI ICS
Tishin Nikita: Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku (PDF) Basterrech Sebastian 2018 OI ICS
Hodný Jiří: Obsluha rozhraní VGA a PS/2 pomocí FPGA na přípravku Spartan3E v jazyce VHDL (PDF) Lafata Pavel 2018 KyR R
Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI ICS
Senčuk Kristian: Simulátor jednobuněčného mikroorganizmu (PDF) Dvorožňák Marek 2018 OI ICS
Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
Malý Jakub: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh a realizace robota "Ball-riding robot" pro propagační účely fakulty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
Tóth Jan: Model chování pro let řízený vizuálními pravidly (PDF) Volf Přemysl 2018 OI ICS
Němec Martin: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na piano pro propagaci FEL (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI ICS
Poliak Petr: Detekce incidentů nad SIEM událostmi (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
Pilař Tadeáš: Měření a řízení MFC aktuátorů (PDF) Svoboda Filip 2018 KyR R
Mandlík Šimon: Inference na grafu reprezentující počítačovou síť (PDF) Pevný Tomáš 2018 OI ICS
Preněk Ondřej: Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu (PDF) Jakob Michal 2018 OI ICS
Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
Vonášek Josef: Detekce podvodů v platbách kreditní kartou (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI ICS
Bahník Michal: Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2018 KyR R
Holčák Jan: Měřicí systém se vzdáleným přístupem (PDF) Fischer Jan 2018 OI ICS
Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI ICS
Šírek Evžen: Experimentální analýza heuristik kritických cest (PDF) Fišer Daniel 2018 OI ICS
Čikelová Jana: Řešení problematiky kolizních situací mezi UAS a pilotovanými letouny (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
Kúdelka Jan: Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Koryťák Martin: Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě (PDF) Fiedler David 2018 OI ICS
Paleček Tomáš: Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi (PDF) Lisý Viliam 2018 OI ICS
Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
Stěhule Dušan: Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Starosta Radek: Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu (PDF) Brabec Jan 2018 OI ICS
Sivák Filip: Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí (PDF) Reinštein Michal 2018 OI CV
Füzesséry Eduard: Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení (PDF) Kutíková Anna 2018 BMII BI
Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
Lukášová Tereza: Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách (PDF) Čmejla Roman 2018 KyR R
Král Martin: Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
Hnídek Tomáš: Simulace pohybu a řízení letadel v oblasti letiště (PDF) Šišlák David 2017 OI ICS
Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Pech Jiří: Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu (PDF) Warwick Kevin 2017 KyR R
Nguyen Huu Chanh: Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev (PDF) Holub Jan 2017 BMII BMI
Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Zamouřil Jakub: Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů (PDF) Wild Jiří 2017 KyR R
Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI ICS
Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Krys Jan: Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Faigl Jan 2017 KyR R
Uhlíř Adam: Řízení inteligentní instalace budov pomocí gest (PDF) Doležal Jaromír 2017 OI ICS
Václavek Jonáš: Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat (PDF) Kužílek Jakub 2017 OI ICS
Kunte Ondřej: Inteligentní heliport pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Ecorchard Gael Pierre Marie 2017 KyR R
Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
Linka Jan: Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI ICS
Ondráčková Lada: Optimalizace inspekčních procesů klinických testů (PDF) Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
Musil Jan: TimeToGo - Mobilní aplikace pro navigaci a organizaci času (PDF) Míkovec Zdeněk 2017 OI ICS
Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI ICS
Kasimov Yury: Automatický obchodní systém s fuzzy strategií (PDF) Sova Jan 2017 KyR R
Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Filip Jan: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
Mrňa Jan: Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU (PDF) Červenka Milan 2017 KyR R
Hořeňovský Martin: Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru (PDF) Sojka Michal 2017 OI ICS
Riss Štěpán: Aplikace pro vyhodnocování experimentu prováděného v aerodynamickém tunelu (PDF) Strnad Pavel 2017 KyR R
Dubovic Jakub: Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
Grimová Nela: Kongruence na konečných automatech (PDF) Demlová Marie 2017 OI ICS
Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Kubeša David: Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Šarbortová Hana: Počítání individuálních osob v částečně zaplněné scéně (PDF) Líbal Vít 2017 OI CV
Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Juklová Alena: Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
Krupka Tomáš: Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí (PDF) Sýkora Daniel 2017 OI CV
Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Mramornov Andrey Stanislavovich: Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů (PDF) Berka Roman 2017 OI CV
Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android  Štěpán Petr 2017 KyR R
Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Petras Jan: Návrh a realizace zařízení pro multikanálové měření biologických signálů (PDF) Křemen Václav 2017 BMII BMI
Kovář Pavel: Uživatelské rozhraní pro pracovníka montážní linky (PDF) Vrba Pavel 2017 KyR R
Pospíšil Martin: Automatické hledání chyb v prostředí Java  Svoboda Michal 2017 KyR R
Šmrha Michal: 3D atlas kostí (PDF) Burša Miroslav 2017 BMII BI
Holý Tomáš: Ověření metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2017 BMII BMI
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2017 KyR R
Palas Jiří: Automatizovaná analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 OI CV
Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
Kaiser Tomáš: Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BMI
Odstrčilík Tadeáš: Analýza a zpracování EKG (PDF) Kužílek Jakub 2017 BMII BMI
Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
Farkašová Barbora: Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry (PDF) Doležal Jaromír 2017 BMII BMI
Březinová Barbora: Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky (PDF) Zatloukal Michal 2017 BMII BMI
Krupka Matěj: Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou (PDF) Rubeš Pavel 2017 BMII BMI
Kalecký Karel: Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení  Vavrečka Michal 2017 KyR R
Richter Jiří: Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky  Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Král Martin: Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
Vildman Jiří: Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu (PDF) Novák Petr 2017 BMII BMI
Chytráček Tomáš: Čtečka RFID (PDF) Zahradník Pavel 2017 KyR R
Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BMI
Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele  Novák Daniel 2017 KyR
Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Čížek Petr: Vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2017 KyR R
Jeřábek Jan: Online rozpoznávání obličeje v radiometrické sekvenci z termokamery (PDF) Kovář Jan 2017 KyR R
Stuchlík Petr: Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BI
Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Rabochová Michaela: Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie (PDF) Vinš Miroslav 2017 BMII BMI
Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Tesař Štěpán: Obecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborů (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Pytela Jiří: Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu (PDF) Šmíd Matěj 2017 KyR R
Murgaš Matej: Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat (PDF) Gerla Václav 2017 BMII BMI
Příhoda Václav: Analýza anotací epileptických záchvatů (PDF) Vysloužilová Lenka 2017 BMII BMI
Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Jarolímek Martin: Teleoperace mobilního robotu (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Briedoň Marián: Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací (PDF) Lisý Viliam 2017 OI ICS
Jandová Kateřina: Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
Klímová Kateřina: Extenze problému plánování dopravních tras  Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
Marek Petr: Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
Münch Martin: Použití iterativního double-oracle algoritmu pro řešení zjednodušené varianty pokru (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Záhora Jiří: Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Jirásek Ondřej: Systém měření času dynamických disciplín soutěže Formula Student  Sobotka Jan 2017 KyR R
Vavřinec Matěj: Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI ICS
Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Azayev Teymur: Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení (PDF) Reinštein Michal 2017 KyR R
Pučejdl Krištof: Distribuované řízení pole světelných zdrojů (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Talíř Vojtěch: Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech (PDF) Šulc Jan 2017 KyR R
Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Rindt Jan: Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí  Troller Pavel 2017 KyR R
Balák Zdeněk: Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2017 OI ICS
Slunečko Daniel: Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
Futschik David: Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Kovář Petr: Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV  Sova Jan 2017 KyR R
Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku  Čermák Jiří 2017 OI ICS
Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
Rindt Eduard: Stackelbergovo equilibrium v normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Konrád Jakub: Analýza škálování v distribuovaném řízení (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
Dubeň Alexander: Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
Vošmik Jiří: Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů (PDF) Gerla Václav 2017 KyR R
Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI ICS
Kunc Vladimír: Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI ICS
Borovec Ondřej: Kooperativní formace na dálnici (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Trejbal Jan: Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI ICS
Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Brázdil Jiří: Měřicí přístroj kruhovitosti součástek (PDF) Tereň Ondrej 2017 KyR R
Kuchař Pavel: Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
Dendis Martin: Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků (PDF) Klíma Martin 2017 OI ICS
Kvasnica Jakub: Monitorovací nástroj pro sociální síť (PDF) Sporka Adam 2017 OI ICS
Chhajer Raunak: Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) (PDF) Němec Přemysl 2017 KyR R
Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
Kožnarová Zuzana: Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů (PDF) Christlein Vincent 2017 KyR R
Koranga Deepak: Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí (PDF) Šmíd Radislav 2017 KyR R
Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Kuglerová Kateřina: Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Janota Marek: Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků (PDF) Platil Antonín 2017 KyR R
Hourová Michaela: Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity (PDF) Kutílek Patrik 2017 KyR R
Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Riss Štěpán: Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
Pavlíček David: Škálovatelná reprezentace neuronových sítí (PDF) Buk Zdeněk 2017 OI ICS
Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Hauser Jan: Distribuované prediktivní řízení budov (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI ICS
Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
Šilhavý Prokop: Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Černý Lukáš: Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI ICS
Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI ICS
Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Studený Jan: Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním (PDF) Šourek Gustav 2017 OI ICS
Milec David: Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích (PDF) Žilecký Pavol 2017 OI ICS
Hejl Lukáš: Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Šmolík Daniel: Analýza chování Malware v síti pomocí grafu (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI ICS
Kozák Jan: Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice (PDF) Petrík Milan 2017 OI ICS
Stračinský Michal: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh speciálních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI ICS
Coiffier Anne-Laure: Analýza a návrh výrobních operací (PDF) Burget Pavel 2017 KyR R
Chirtsov Andrey: Magnetický senzor polohy (PDF) Ripka Pavel 2017 KyR R
Zoulová Lenka: Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
Havlíček Jakub: Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel (PDF) Starý Oldřich 2017 KyR R
Šibrava David: Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy (PDF) Vedral Josef 2017 KyR R
Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku (PDF) Čermák Jiří 2017 OI ICS
Grimová Nela: Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
Lukáš Ondřej: Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Zelenskyy Mykhaylo: Následování člověka mobilním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Hanák Miroslav: Pokročilé programovací metody PLC (PDF) Kadera Petr 2017 KyR R
Kopecký David: Automatický vzduchový hokej (Air Hockey) (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
Vobecký Antonín: Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí (PDF) Škovierová Júlia 2017 KyR R
Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Nejedlý Jakub: SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Stoudek Pavel: Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front (PDF) Sobotka Jan 2017 KyR R
Střasák František: Detekce Malware v HTTPS komunikaci (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Mansurov Maxat: Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu (PDF) Uller Miroslav 2017 OI ICS
Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Kufnerová Alena: Experimentální systém pro práci s EMG (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
Galajda Roman: Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU (PDF) Berka Roman 2017 OI ICS
Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
Zídek Jan: Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů (PDF) Hronza Radek 2017 OI ICS
Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Urbanovská Michaela: Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality (PDF) Holub Jan 2017 OI ICS
Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Koktan Jiří: Mapování terénu pozemním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Kala Tomáš: Detekce událostí z textových dat (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
Lustig Matyáš: Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
Bartošová Eva: Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 BMII BI
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2017 KyR R
Marek Michal: Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Najman Michal: Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Kannala Juho 2017 KyR R
Fišer Tomáš: Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily (PDF) Jakob Michal 2017 OI ICS
Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta (PDF) Sedláček David 2017 OI ICS
Majer Filip: Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
Valtr Jiří: Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
Bulušek Jan: Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap (PDF) Rollo Milan 2017 KyR R
Heinrich Adam: Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2017 OI CV
Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Machek Petr: Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BMI
Šimánek Tomy: Přenosná oční kamera (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
Sushkova Dina: Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
Brabec Jan: Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat (PDF) Machlica Lukáš 2017 OI CV
Tošner David: Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Němý Milan: Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění (PDF) Vysloužilová Lenka 2016 BMII BMI
Cháberová Jana: Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu (PDF) Mládek Arnošt 2016 BMII BMI
Ermokhina Angelina: Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli (PDF) Brothánek Marek 2016 KyR R
Fiala Jiří: Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Gavenčiak Karel: Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Vobr David: Simulační model rezidenčního plynového kotle (PDF) Dostál Jiří 2016 KyR R
Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Nepivoda Tomáš: Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq (PDF) Píša Pavel 2016 KyR R
Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI ICS
Brich Aleš: Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
Masri Diar: Modelování terénu a plánování pohybu pro šestinohý kráčející robot (PDF) Faigl Jan 2016 KyR R
Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
Jakab Tomáš: Geometrie a tranformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích (PDF) Vedaldi Andrea 2016 OI ICS
Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI ICS
Erlebach Jonáš: Automatická detekce pupily v obraze (PDF) Doležal Jaromír 2016 KyR R
Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
Chloupek Martin: Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů (PDF) Rollo Milan 2016 KyR R
Bakeyev Ruslan: Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live (PDF) Samek Martin 2016 KyR R
Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
Babayeva Elnaz: Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
Prágr Miloš: Škalovatelná navigace agentů v simulacích davů (PDF) Vokřínek Jiří 2016 OI ICS
Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
Žaitlík David: Optimální řízení akumulátorového úložiště v budově (PDF) Wolf Petr 2016 KyR R
Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI ICS
Matulík Martin: Sémantické parsování otázek (PDF) Baudiš Petr 2016 OI ICS
Grosman Tomáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Parák Jakub 2016 BMII BI
Pavlát Adam: Detektor fúzních neutronů (PDF) Cikhardt Jakub 2016 KyR R
Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
Česenek David: Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2016 KyR R
Mánek Petr: Systém pro vizualizaci dat z hybridních aktivních pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS (PDF) Pospíšil Stanislav 2016 OI ICS
Dlask Tomáš: Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace (PDF) Hrstka Ondřej 2016 OI ICS
Šinkovec Petr: Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě (PDF) Drchal Jan 2016 OI ICS
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2016 KyR R
Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
Zeman Michal: Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat (PDF) Doležal Jaromír 2016 BMII BMI
Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2015 OI ICS
Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI ICS
Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2015 OI ICS
Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta  Sedláček David 2015 OI ICS
Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2015 OI ICS
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2015 KyR R
Kafka Přemysl: Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Faflík Tomáš: Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG (PDF) Spilka Jiří 2014 BMII BMI
Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
Mrva Jakub: Návrh pohybových primitiv pro šestinohý kráčející robot pohybující se v nerovném prostředí (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Marek Petr: Detekce poruch senzorů (PDF) Šmíd Radislav 2014 KyR R
Masri Diar: Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Kavková Michaela: Měřicí kamera založená na Raspberry Pi (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Bundil Lukáš: Výukový simulátor respirace a jejích patologií (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
Uhrín Matej: Pohyb dat v hybridním cloudu (PDF) Vondra Tomáš 2014 OI ICS
Kůrka Vojtěch: Softwarové rozhraní k vzdálenému ovládání elektromagnetického spektrálního analyzátoru IZ225 (PDF) Moucha Alexandru 2014 OI ICS
Valtr Jiří: Kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Znojilová Lucie: Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádorů jater (PDF) Vrba Jan 2014 BMII BMI
Prštický Michal: Kalibrační metody pro videookulografii (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BMI
Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BMI
Kreč Michal: Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích (PDF) Sojka Michal 2014 KyR R
Ondráček Jakub: Inteligentní algoritmy pro monitorování životního prostředí v blízkosti ropovodů pomocí bezpilotních systémů (PDF) Vaněk Ondřej 2014 OI ICS
Stejskal Martin: Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BMI
Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Tesař Jan: Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla (PDF) Krupička Radim 2014 BMII BMI
Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nouza Tomáš: Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty (PDF) Reinštein Michal 2014 KyR R
Lehman Zdeněk: Návrh AC/DC měniče výkonu pro tepelné zdroje ve zdravotnictví (PDF) Haubert Tomáš 2014 BMII BMI
Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Chamra Tomáš: Informační systém pro vícezdrojové financování (PDF) Kouba Zdeněk 2014 OI ICS
Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Langer Václav: Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat (PDF) Křemen Václav 2014 KyR R
Kučera Adam: Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C# (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI ICS
Vrbský Ladislav: Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí (PDF) Volf Přemysl 2014 OI ICS
Brich Aleš: Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Fiala Jiří: Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Juranová Kateřina: Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny (PDF) Zemánek Jiří 2014 KyR R
Cháberová Jana: Automatická detekce artefaktů v EEG signálech (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
Matera Lukáš: Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Lukeš Jakub: Paralelizace GRASP heuristiky na GPU (PDF) Dvořák Michal 2014 KyR R
Růžička Vít: Virtuální bytosti simulované ve Framsticks (PDF) Buk Zdeněk 2014 OI ICS
Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Burian Martin: Mapování prostředí radarem (PDF) Chudoba Jan 2014 OI ICS
Rudolf Michael: Rozvrhování směn pomocí evolučních metaheuristik (PDF) Kubalík Jiří 2014 OI ICS
Nedvěd Miroslav: Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Mathia Peter: Nástroj pro podporu rozhodování v plánování a rozvrhování výroby (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI ICS
Soukupová Tereza: Odhadování třídy fontů v úloze rozpoznávání textu v obrázcích (PDF) Bušta Michal 2014 OI ICS
Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI ICS
Černý Jakub: Hraní obecných her s neúplnou informací pomocí algoritmů výpočetní teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2014 OI ICS
Soucha Michal: Sekvence pro identifikaci stavu konečných automatů (PDF) Mařík Radek 2014 OI ICS
Husák Petr: Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení (PDF) Gerla Václav 2014 OI ICS
Těžký Jiří: Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech (PDF) Pčolka Matej 2014 KyR R
Heinrich Adam: Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
Kufnerová Alena: Rehabilitace jemné motoriky rukou (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Zdeněk Jan: Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma (PDF) Zahradník Pavel 2014 OI ICS
Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Svatoš Martin: Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2014 OI ICS
Erlebach Jonáš: Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů (PDF) Doležal Jaromír 2014 KyR R
Moravec Jan: Distribuované řízení kolon vozidel na autodráze (PDF) Herman Ivo 2014 KyR R
Šamánek Filip: Call centrum pro soukromou firmu (PDF) Klíma Martin 2014 OI ICS
Bambušek Zbyněk: Počítačová strategická hra pro více hráčů zaměřená na obchod (PDF) Píbil Radek 2014 KyR R
Fadrhons Martin: Software pro vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2014 KyR R
Suchý Jakub: Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS (PDF) Pačes Pavel 2014 KyR R
Hnízdo Lukáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2014 STM IS
Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
Janovský Pavel: Zvýšení úspěšnosti reaktivních technik pro vyhýbání mobilních robotů (PDF) Čáp Michal 2014 OI UI
Caha Jiří: Nanokompozity na bázi nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic pro biomedicínské aplikace (PDF) Vlček Jan 2014 BMII BMI
Bařtipán Adam: Synchronní distribuovaný sledovací systém (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Dohnalová Ludmila: Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Michálek Tomáš: Spektrální analýza Korotkových zvuků (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Schaefer Martin: Vyhýbání se v dálničním provozu (PDF) Vokřínek Jiří 2014 OI UI
Vlk Pavel: Parametrizace a segmentace epileptiformních výbojů v záznamech intrakraniálního elektroencefalografu (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Doležalová Anna: Návrh modelu pro výuku ECMO (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Dedek Štěpán: Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy (PDF) Kratochvílová Irena 2014 BMII BMI
Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
Klíma Jakub: Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
Hrstka Ondřej: Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Murgaš Matej: Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu (PDF) Gerla Václav 2013 KyR R
Petr David: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Jeníček Tomáš: Sada nástrojů pro návrh a provádění simulačních experimentů (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Karásek Jiří: Prostředí pro snadný vývoj skriptů (PDF) Novotný Tomáš 2013 STM IS
Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
Špičková Martina: Porovnání metod rekonstrukce povrchu pro mobilní robotiku (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI ICS
Svoboda Aleš: Bezkontaktní měření teploty pneumatik závodního vozu (PDF) Sobotka Jan 2013 KyR R
Mrosko Michal: Návrh a implementace řídicího algoritmu pro model závodního vozidla (PDF) Haubert Tomáš 2013 KyR R
Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Kocmánek Tomáš: Dešifrování pomocí MCMC (PDF) Kroupa Tomáš 2013 OI ICS
Grubhoffer Tomáš: Plánování cest v heterogenních dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Kahoun Jakub: Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů (PDF) Gerla Václav 2013 STM IS
Pěnička Robert: Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
Micka Vojtěch: Modelování davu (PDF) Vokřínek Jiří 2013 KyR R
Straka Matej: Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat (PDF) Hromčík Martin 2013 KyR R
Zeman Michal: Aplikace pro extrakci příznaků z analýz signálů očních pohybů (PDF) Macaš Martin 2013 KyR R
Balga Matěj: Software pro IP termokamerové systémy (PDF) Kovář Jan 2013 KyR R
Hubík Martin: Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody (PDF) Novák Ondřej 2013 KyR R
Trnka Tomáš: Relační strojové učení v klasifikaci objektů katastrálních map (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Mihalovič Filip: Analýza a sekvenční dolování logistických dat (PDF) Kléma Jiří 2013 OI ICS
Lebedynskyj Serhij: Tester komunikace IO Link (PDF) Burget Pavel 2013 KyR R
Kirsch Petr: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2013 KyR R
Horák Karel: Shluková analýza časových řad pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Sazonov Stanislav: Stručný tyčkový model člověka (PDF) Uller Miroslav 2013 OI ICS
Prokopenko Oleg: Simulační nástroj pro lokální elektrické distribuční sítě (PDF) Vrba Pavel 2013 STM IS
Gudyrin Mikhail: Multi-agentní aplikace pro řízení elektrického microgridu (PDF) Kadera Petr 2013 STM IS
Paňko Martin: Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Dobřichovský Richard: Simulátor jízdy na kole (PDF) Felkel Petr 2013 OI ICS
Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
Šalanský Vojtěch: Dokovací procedura mobilních robotů projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Vystrčil Martin: Čtečka RFID čipů (PDF) Zahradník Pavel 2013 STM IS
Barvínek Jáchym: Kvantová entropie a její zachování (PDF) Hamhalter Jan 2013 OI ICS
Myslík Martin: Cílené vyhledávání informací na webu (PDF) Mařík Radek 2013 OI ICS
Skála Lukáš: Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
Váňa Petr: Plánování trajektorií pro bezpilotní letouny v prostředí s konstantním větrem (PDF) Rollo Milan 2013 KyR R
Slováček Simon: Společný operační obraz situace (Common Operational Picture) pro námořní doménu (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Rubeš Petr: Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Žák Pavel: Multiplatformní uživatelské rozhraní pro tester sběrnice FlexRay (PDF) Sobotka Jan 2013 STM IS
Novák Tomáš: Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy (PDF) Fischer Jan 2013 KyR R
Vojna David: Řízení nelineárních akustických polí v rezonátorech (PDF) Bednařík Michal 2013 KyR R
Nykl Jan: Analýza sítě hromadné dopravy s využitím agentních technik (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Tomáš David: Agentní model pašování drog po moři (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Skoupý Sebastian: Monitorovací a servisní rozhraní pro novou generaci řídicího a regulačního systému (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Šenfeld Lukáš: Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii (PDF) Ježdík Petr 2013 STM IS
Langr Jan: Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Machovský Andrej: Ovládání a zobrazení stavu v inteligentním bytě (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Malaník Jakub: Vzájemné využití MATLAB a Microsoft .NET Framework (C#) (PDF) Novák Petr 2013 OI ICS
Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map (PDF) Matoušek Martin 2013 OI ICS
Báča Tomáš: Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Dvorský Jan: Neuroevoluční návrh strategie řídící pohyb vícenohého robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 KyR R
Ryšavý Petr: Metro-Line Crossing Minimization Problem na turistických trasách KČT (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Hájíček Josef: Využití equation discovery pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery (PDF) Štěpán Petr 2013 OI ICS
Svoboda Ondřej: Modelování obsazenosti místností pro pokročilou automatizaci budov (PDF) Vrba Pavel 2013 OI ICS
Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Perić Vladimir: Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB (PDF) Pošík Petr 2013 OI ICS
Mikulka Leoš: Nízkoúrovňový software pro řídicí jednotky do aut (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Šourek Gustav: Analýza šíření lokálních trendů v sociální síti Twitter (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Šindler Jan: Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
Penc Ondřej: Plánování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Matějka Radek: Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Jalovec Karel: Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Martinec Petr: Detekce témat článků (PDF) Mařík Radek 2013 KyR R
Novotná Iva: Kloubní vzorce v EMG obraze (PDF) Křemen Václav 2013 BMII BMI
Kozic Zlatko: Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2013 BMII BMI
Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Klejchová Pavla: Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Vaňo Maroš: Kvalitativní uvažování pro stavbu robotických topologických map (PDF) Košnar Karel 2013 KyR R
Jíchová Anna: Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Hlaváč Martin: Měření optických vlastností tkáně (PDF) Michl Martin 2013 BMII BMI
Palečková Alena: Praktické problémy pupilometrie (PDF) Fabián Vratislav 2013 BMII BMI
Eliáš Michal: Digitální měřicí systém pro supravodivé rezonanční dutiny HIE-Isolde (PDF) Valuch Daniel 2013 KyR R
Merunka Ilja: Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) (PDF) Šuta Daniel 2013 BMII BMI
Burian Vladimír: Distribuovaná databáze pro mobilní zařízení (PDF) Bařina Tomáš 2013 KyR R
Pluskal Ondřej: Detekce malwaru (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
Čanda Lukáš: Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2013 OI UI
Koranda Lukáš: Model chování leteckého dispečera při výběru řídícího zásahu odstraňující budoucí kolizi na letové trase (PDF) Šišlák David 2013 OI UI
Dragounová Adéla: Plánovač námořních cest v rizikovém prostředí (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Volf Petr: Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BMI
Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BMI
Beran Lukáš: Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Kasl Zdeněk: 3D formace autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Ondráček Aleš: Navigace autonomního robotu podle RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Zrůst Vladimír: Použití techniky zpětného průměrování při analýze EEG signálů (PDF) Čmejla Roman 2013 BMII BMI
Durkota Karel: Porovnání deterministických distribuovaných a multi-agentních plánovacích technik (PDF) Komenda Antonín 2013 OI UI
Blovský Tomáš: Robustní genetické programování pro návrh řídící strategie robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 OI UI
Žegklitz Jan: Hybridizace evolučních algoritmů s různými přístupy k ohodnocování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Janoušek Petr: Plánování inspekčních úloh mobilní robotiky (PDF) Faigl Jan 2013 OI UI
Bártek Pavel: Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů (PDF) Hlinka Jiří 2013 OI CV
Sanigová Ramona: Porovnání telekomunikačních firem operujících na trhu v ČR (PDF) Štědroň Bohumír 2013 STM IS
Fránek Jan: Webová aplikace pro kolaborativní mapování dopravních sítí (PDF) Jakob Michal 2013 STM IS
Cuchý Marek: Agentní model dopravní poptávky (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Chvátal Viktor: Integrace pokročilých metod navigace jednotek a adversariálního uvažování pro hráče v ORTS (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Vítek Roman: Porovnání metod prohledávání s prořezáváním u extenzivních her se simultánními tahy (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Anděl Michael: Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Vančová Jana: Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu (PDF) Sova Jan 2013 BMII BMI
Aschenbrenner Vojtěch: Relační strojové učení s postranní indukcí pomocných konceptů (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Hadrava Michal: Síť nelineárních oscilátorů jako model vnímání hudby u člověka (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Holý Radek: Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy (PDF) Čáp Michal 2013 OI UI
Mudrová Lenka: Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu (PDF) Faigl Jan 2013 KyR R
Hruška František: Simulátor vesmírné lodi a její řízení pomocí genetického programování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Lebeda Karel: Robustní verze metody RANSAC (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Juchelka Tomáš: Algoritmy prohledávání v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
Konopáč Martin: Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky (PDF) Fabián Vratislav 2013 EI BMI
Boráros Peter: Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy (PDF) Rehák Martin 2013 OI UI
Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Zahálka Jan: Integrace mRNA a miRNA dat pro zpresnění molekulární klasifikace (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Pritts James Brandon: Automatická rovinná rektifikace z opakujících se vzorů (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
Dostál Matěj: Vícehodnotová koalgebraická logika (PDF) Bílková Marta 2013 OI UI
Večeř Michael Pascal: Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008-2012 (PDF) Holub Jan 2013 BMII BMI
Blažek Adam: Aplikace analytického systému DeepSee v NIS Zlatokop (PDF) Kahle Michal 2013 BMII BMI
Tseveenbayar Altaibayar: Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
Kizeková Terézia: Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech (PDF) Novák Jiří 2013 BMII BMI
Červinková Kateřina: Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce (PDF) Vrba Jan 2013 BMII BMI
Meiser Tomáš: Řízení topologie mobilních bezdrátových sítí  Rollo Milan 2012 OI UI
Svoboda Radek: Sledování a 3D rekonstrukce vozidel ve videosekvencích z příčného provozu (PDF) Matoušek Martin 2012 OI CV
Rahmadi Ridho: Přizpůsobení metaheuristických parametrů (PDF) Affenzeller Michael 2012 OI UI
Synek Martin: Optimalizace části svářecí linky karosérií auta YETI pomocí digitální simulace v 3D systému Process Simulate (PDF) Tichý Cyril 2012 KyR R
Hašek Štěpán: Robustní detekce kódovaného obrazce (PDF) Šára Radim 2012 OI CV
Tuka Martin: Podpora Wi-Fi sítí ve frameworku pro rezervace zdrojů  Sojka Michal 2012 OI CS
Salášek Jan: Řídicí systém pro odlehčenou inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Mikulín Ondřej: Modelování a experimentální identifikace inerciálně stabilizované kamerové hlavice s kompenzací zubové vůle  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Sidek Vojtěch: Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání  Troller Pavel 2012 OI CS
Hák Josef: Návrh SW platformy pro formulaci a řešení optimalizačních úloh v energetice (PDF) Dvořák Michal 2012 KyR R
Zábojník Jan: Modelování výroby a toků elektrické energie v evropské přenosové soustavě  Dvořák Michal 2012 KyR SC
Křížek Vojtěch: Inteligentní vizualizace dat z multi-agentních simulací (PDF) Vaněk Ondřej 2012 OI UI
Černý Jan: Evoluční návrh strategie řídící pohyb robotu (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Michalička Petr: Automatizované nasazování aplikací do PaaS cloudu (PDF) Šedivý Jan 2012 OI UI
Vaněk Petr: Plánování pohybu formací mobilních robotů a helikoptér (PDF) Vonásek Vojtěch 2012 KyR R
Horký Adam: Multi-agentní řešení vícerozměrného "bin packing" problému  Vokřínek Jiří 2012 OI UI
Brabec Václav: Systémy přesného řízení polohy (PDF) Burget Pavel 2012 KyR R
Zuzánek Petr: Detekce skoro lineárních objektů (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
Šulc Jan: Řízení ventilace tunelu Blanka  Ferkl Lukáš 2012 KyR SC
Starý Jiří: Agentní model logistiky balíkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2012 OI UI
Makovička Martin: Koordinace v systémech s více roboty (PDF) Kulich Miroslav 2012 KyR R
Sálus Jan: Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2012 OI UI
Ladman Petr: Diagnostický nástroj pro průmyslové sítě PROFINET  Burget Pavel 2012 KyR SC
Štefan Jan: Open source komponenty pro sběrnici uLan  Vacek František 2012 KyR SC
Martinec Dan: Distribuované řízení kolony závodních autodráhových autíček  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Vaněk Jiří: CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux  Píša Pavel 2012 OI CS
Fridrich Ivan: Nástroje pro práci s CANopen slovníky a jejich integrace do vestavných zařízení  Píša Pavel 2012 OI CS
Synák Petr: Webová aplikace pro komplexní analýzu intrakardiálních signálů (PDF) Křemen Václav 2012 BMII BMI
Semmler Ondřej: Programové vybavení převodníku USB/CAN  Novák Jiří 2012 OI CS
Juras Marek: Porovnání vyjadřovací síly agentně-orientovaných jazyků AgentSpeak(L) a Behavioural State Machines (PDF) Novák Peter 2012 OI UI
Ivančík Ondrej: Lineární přímý řešič řídkého systému na grafické kartě pro metodu vyrovnání svazku (PDF) Šimeček Ivan 2012 OI CV
Suchý Ondřej: Inteligentní analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2012 KyR R
Jedlička Michal: Optimalizace dávkování Warfarinu na kardiochirurgickém oddělení (PDF) Macků David 2012 EI BMI
Němec Martin: Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru  Vysoký Ondřej 2012 KyR SC
Procházka Jan: Návrh zásobníkového procesoru pro vestavěné systémy a implementace podpůrných nástrojů  Píša Pavel 2012 EI
Maroušek Lukáš: Řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta  Marek Tomáš 2012 OI CS
Dvořák Jan: Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů  Čapek Roman 2012 OI CS
Tomáško Pavel: BuildingLab: prediktivní řízení budov  Cigler Jiří 2012 KyR SC
Anýž Jiří: Předzpracování biochemických signálů a jejich analýza (PDF) Vysloužilová Lenka 2012 BMII BMI
Valentová Klára: Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz (PDF) Vysloužilová Lenka 2012 BMII BMI
Mlejnek Jaromír: Evoluční hyperheuristiky pro Vehicle Routing Problem (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Khalili Reza: Příprava uhlíkových nanostruktur pro tkáňové inženýrství (PDF) Švorčík Václav 2012 EI BMI
Pecka Jaroslav: Vzdálené ovládání modelu v laboratoři  Burget Pavel 2012 KyR SC
Skopec Pavel: Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení teploty ohřívací pece  Havlena Vladimír 2012 KyR SC
Michalko Ján: Porovnání regulací vytápění budov  Ferkl Lukáš 2012 KyR SC
Polomský Tomáš: Algoritmy pro rozvrhování směn na grafických kartách (PDF) Bäumelt Zdeněk 2012 OI UI
Zadražil Petr: Využití markovských modelů a textových zpravodajských dat pro predikci (PDF) Železný Filip 2012 OI UI
Košarko Martin: Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet  Burget Pavel 2012 EI
Rott Ondřej: Platforma pro řízení podaktuovaných mechanických systémů  Anderle Milan 2012 KyR SC
Klinger Miloslav: Videoanalýza parkinsonovských pacientů (PDF) Hlaváč Václav 2012 OI UI
Šimák Jáchym: Tester 10 Gigabit Ethernet sítí  Kubr Jan 2012 OI CS
Weberschinke Jakub: Evoluční hyperheuristiky pro výběr heuristik (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Kváča Jan: Detekce objektů v obrazcích s vysokým rozlišením (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
Chalupník Vitalij: Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih (PDF) Chum Ondřej 2012 OI CV
Pytlíček Tomáš: Strategie multi-robotického průzkumu neznámého prostředí (PDF) Faigl Jan 2012 KyR R
Janoušek Michal: Benchmark implementací real-time Javy  Sojka Michal 2012 OI CS
Beneš David: Rozvrhování statického segmentu sítě FlexRay  Hanzálek Zdeněk 2012 OI CS
Boháček Martin: Systém pro správu a monitoring sběrnice uLan (PDF) Vacek František 2012 KyR R
Kopal Martin: Pomůcka pro názornou výuku regulace  Hlinovský Martin 2012 KyR SC
Eliáš Vojtěch: Časově synchronní systém sběru dat  Fischer Jan 2012 OI CS
Vogal Martin: Možnosti predikce textu při psaní osobou s omezenou pohyblivostí a reakcí (PDF) Novák Petr 2012 OI CV
Endel Petr: Distribuované prediktivní řízení  Havlena Vladimír 2012 KyR SC
Wagner Libor: Automatická analýza davu ve videosekvencích (PDF) Líbal Vít 2012 OI UI
Trmota Jakub: Implementace VOIP modulu  Novotný Tomáš 2012 OI CS
Diringer Tomáš: Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel  Šusta Richard 2012 KyR SC
Urban Hynek: Bayesovské metody predikce haplotypových frekvencí (PDF) Kléma Jiří 2012 OI UI
Fojtů Šimon: Lokalizace a navigace robotu Nao na základě rekonstrukce řídké množiny 3D bodů (PDF) Havlena Michal 2011 KyR R
Nguyen Hong Quang: Implementace nové modulační PWM techniky pro digitální audio zesilovač  Kujan Petr 2011 EI
Bárnet Zdeněk: Ergonomické 3D rozhraní pro řízení letového provozu člověkem (PDF) Volf Přemysl 2011 EI BMI
Horváth Matej: Mobilní telefon jako nástroj pro měření geometrických veličin (PDF) Matas Jiří 2011 EI
Jonáš Petr: Řízení laboratorního modelu spojené pohony  Hušek Petr 2011 EI
Švoma Jaroslav: Kalibrace kapacitního senzoru  Holub Ondřej 2011 EI
Trnka Václav: Robustní řízení čtyřválcové vodárny  Hušek Petr 2011 EI
Koberna Lukáš: Robotický kamerový řetězec  Vaněk František 2011 EI
Drahoňovský Marek: Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace.  Hlinovský Martin 2011