Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Zpracování dat psychiatrických pacientů
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Bipolární afektivní porucha je psychické onemocnění charakteristické střídáním depresivních a manických episod. Zejména depresivní období může být pro pacienta nebezpečné, neboť je prokázán zvýšený výskyt sebevražedných pokusů během tohoto období. Pokud by bylo možné tuto episodu, popřípadě i manickou fázi, predikovat, dalo by se předejít nejen sebevražedným pokusům, ale i nutnosti pacienta hospitalizovat. Za tímto účelem vznikl nápad snímat pohybovou aktivitu vybraných pacientů diagnostikovaných pro bipolární poruchu pomocí zápěstního aktigrafu.

Výstupní aktigrafická data těchto pacientů analyzujeme a to zejména se zaměřením na získání vhodných příznaků pro klasifikaci a následnou predikci. Takovým příznakem je např. délka spánku, celková pohybová aktivita za sledované období, počet segmentů bez pohybu, nebo také aproximativní entropie. Teprve na základě těchto informací lze sestavit trénovací a testovací množinu pro klasifikaci.

Body zadání
1) Seznamte se s problematikou bipolární poruchy
2) Navrhněte metodu analýzu šablon pohybové aktivity bipolárních pacientů o shledem na dlouhé monitorovací období
3) Integrujte vyvinutou metodu do existujícího systému ITAREPS
4) Porovnejte úspěšnost navržené metody již s existujícími toolbox v Matlabu
Literatura:[1] Jones SH, Hare DJ, Evershed K.,Actigraphic assessment of circadian activity and sleep patterns in bipolar disorder, Bipolar Disord. 2005 Apr,7(2):176-86.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík