Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Automatická charakterizace vlastností laserového svazku
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Vojtěch Vozda, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Moderní zdroje laserového záření, především lasery na volných
elektronech (FEL), dokáží produkovat impulzy o dříve nemyslitelných
intenzitách a energiích fotonů překračujících desítky
kiloelektronvoltů. Charakterizace takovýchto intenzitních laserových
svazků na krátkých vlnových délkách je i v dnešní době značně
náročná. S vývojem světelných zdrojů tak jde ruku v ruce i vývoj
analytických metod, pomocí nichž lze parametry produkovaných impulzů
velmi přesně popsat. Mezi jednu z hlavních metod patří charakterizace
pomocí ablačních a desorpčních otisků, která využívá skutečnosti, že
poškození materiálu je přímo úměrné parametrům svazku. Přesná
a podrobná charakterizace však mnohdy vyžaduje vytvoření stovek i
tisíců imprintů v terčích z různých materiálů. Ruční analýza tolika
dat je časově velmi náročná a vyžaduje velké množství lidské práce.
Cílem této práce je využít právě k vyhodnocení dat automatickou
segmentaci obrazu, kdy je na vstupu snímek z mikroskopu a na výstupu
binární maska či pravděpodobnostní mapa určující oblasti s ozářenou
a neozářenou plochou. Náplní práce bude jak sběr experimentálních dat
sloužících k učení konvoluční neurální sítě U-Net a charakterizaci
laseru, tak i teoretická část, která bude zahrnovat automatickou
segmentaci a následné vyhodnocení dat vedoucí k detailnímu popisu
prostorového rozložení energie napříč laserovým svazkem. Očekává se
též, že student se během plnění práce zúčastní krátké stáže na
zahraničním experimentu (XFEL či Flash II v Hamburku, Německo). Práce bude probíhat v úzké spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.
https://www.fzu.cz/en/research/projects/towards-ablocam-fundamental-approaches-automated-ablation-desorption-imprinting
Literatura:J. Chalupský, et al., "Spot size characterization of focused non-Gaussian X-ray laser beams," Opt. Express 18, 27836-27845 (2010)

K. Juráňová, et al., "AbloCAM: a versatile optomechanical, semi-automated tool for an in situ characterization and optimization of focused XUV/x-ray laser beam," Proc. SPIE 11035, 1103506 (2019)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík