Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Implementace zpracovánı́ obrazu v systému UVDAR na FPGA
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Viktor Walter
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Pokyny k vypracovánı́ projektu
Skupina MRS využı́vá na svých robotických platformách určených pro kooperaci bez možnosti přı́mé
komunikace systém vizuálnı́ relativnı́ lokalizace UVDAR. Jelikož je systém momentálně rozdělený
na množstvı́ samostaných komponent, a jeho softvérové složky využı́vajı́ výkon palubnı́ch počı́tačů,
vzniká potřeba ho alespoň částečně integrovat do samostatného zařı́zenı́. Nastudujte principy fun-
govánı́ systému UVDAR. Na základě studie vyhodnot’te, které složky systému je možné konsolidovat
do celistvého zařı́zenı́ nebo efektivně implementovat na FPGA. Navrhněte a implementujte zvolené
součásti systému na FPGA vývojové desce a následně vykonejte analýzu parity s dosavadnı́ imple-
mentacı́ a výpočetnı́ho výkonu, který byl tı́mto způsobem ušetřen.
Literatura:- V Walter, N.Staub, M Saska and A Franchi. Mutual Localization of UAVs based on Blinking
Ultraviolet Markers and 3D Time-Position Hough Transform. In 14th IEEE International Con-
ference on Automation Science and Engineering (CASE 2018). 2018
- P. Čı́žek and J. Faigl, ”Real-Time FPGA-Based Detection of Speeded-Up Robust Features Using
Separable Convolution,”in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 3, pp. 1155-
1163, March 2018, doi: 10.1109/TII.2017.2764485.
- Scaramuzza, D., Martinelli, A. and Siegwart, R., (2006). ”A Flexible Technique for Accurate
Omnidirectional Camera Calibration and Structure from Motion”, Proceedings of IEEE Inter-
national Conference of Vision Systems (ICVS’06), New York, January 5-7, 2006.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík