Detail of the student project

List
Topic:Simulované žíhání
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Jiří Lažanský CSc.
Announce as:BP
Examiner:Ing. Tomáš Krajník
Description:Cílem práce je navrhnout program pro výuku (demonstrace) diskrétních optimalizačních postupů v předmětu X33SDU.
Program by měl umožňovat demostraci postupů nejstrmějšího nárůstu a simulovaného žíhání na přednáškách a současně by měl být dostatečně pružný, aby byl použitelný i na cvičeních.
Instruction:1. Prostudujte základní problematiku diskrétních optimalizací funkcí více proměnných a shora uvedených algoritmů.
2. V součinnosti s vedoucím práce navrhněte vhodnou třídu úloh pro názorné demonstrace uvedených postupů a navrhněte i příslušný demonstrační nástroj.
3. Navržený nástroj implementujte v prostředí .net, Java nebo MS Office VBA a ověřte jeho funkčnost.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:Program
Date:04.01.2007
Responsible person: Petr Pošík