Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba disertační práce Mgr. Dmytro Mishkina/Dmytro Mishkin´s Dissertation Defence

On 2021-12-16 14:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Obhajoba se koná polokontaktní formou.
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude účast umožněna
prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arC2OC8PGrsmerqR7rMNA2Mrm22Q8hRnQT50SsysR5Ro1%40thread.tacv2/1638795598741?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22cb5ffe8d-db86-40c2-b770-77331d93a368%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím
e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 14. 12.
2021 do 12 hodin.

The defence takes place in a semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meetinghttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arC2OC8PGrsmerqR7rMNA2Mrm22Q8hRnQT50SsysR5Ro1%40thread.tacv2/1638795598741?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22cb5ffe8d-db86-40c2-b770-77331d93a368%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to
the Commission Chair's email address: sara@fel.cvut.cz no later
than 12 noon on 14 December 2021.

Theme: Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo
Supervisor: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík