Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce Ing. Václav Burda/Václav Burda - PhD. Thesis Defence

On 2022-10-10 15:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Ing. Václav Burda - Telemetry Systems for Diabetes Mellitus
školitel - doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayGwyuQLKjGBLotOAmHaqT9pzYzX17krDYSBxQeIw0jI1%40thread.tacv2/1664530782642?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím
e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 07. 10.2022
do 12 hodin.

The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of members of the public is possible. Those interested in remote
participation will be able to do so by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayGwyuQLKjGBLotOAmHaqT9pzYzX17krDYSBxQeIw0jI1%40thread.tacv2/1664530782642?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: kybic@fel.cvut.cz no later than 12 o´clock on October 7th 2022.

Za obsah zodpovídá: Petr Pošík