Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce/ Ph.D. Thesis Defence - Ing. Michal Polic

On 2023-11-22 12:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Ing. Michal Polic - Uncertainty in Structure from Motion Algorithms
supervisor: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
supervisor specialist: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0HnbQ5RyCkDuR1AhtduBnsLcviNOw7cqc0zg6tgqmEM1%40thread.tacv2/1699864522124?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 21.11.2023.


The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of members of the public is possible. Those interested in remote
participation will be able to do so by joining the MS Teams
meetinghttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0HnbQ5RyCkDuR1AhtduBnsLcviNOw7cqc0zg6tgqmEM1%40thread.tacv2/1699864522124?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: sara@fel.cvut.cz no later than November 21st, 2023.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík