Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška Ing. Petra Kouby, MSc.

On 2023-11-22 10:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - Ing. Petra Kouby, MSc. z doktorského studijního
programu Informatika.
Zkouška se uskuteční dne 22. 11. 2023 od 10 hodin v místnosti č.KN:E-218,
Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou. Zájemcům o účast z řad
veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPu0Eou1fSUIgQJaGLfIRQzv2RQ5-e0HACDHl1zLXmXM1%40thread.tacv2/1699885652660?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz nejpozději
do 21.11.2023

State Doctoral Exam of Petr Kouba in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on November 22nd, 2023 from 10 a.m., in
room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPu0Eou1fSUIgQJaGLfIRQzv2RQ5-e0HACDHl1zLXmXM1%40thread.tacv2/1699885652660?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than Nobember 21st, 2023.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík