Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Řízení agentů-animátů v doméně umělého života
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako:DP
Oponent:dosud nestanoven
Popis:Cílem práce je navrhnout model, simulující chování robotů-animátů.
Navrhněte, naprogramujte a implementujte blok ASM(mechanismus výběru akcí)na bázi sítě jednodušších interagujících elementů.
Navržený mechanismus odzkoušejte a výsledky simulačních experimentů umělého života vyhodnoťte.
Pokyny:Zabývejte se nejprve studiem chování sítě jednodušších interagujících elementů a pomocí ní navrhněte, naprogramujte a implementujte blok ASM (mechanismus výběru akcí). Poté se pokuste ověřit hypotézu, že i na nižších úrovních lze vysledovat anticipační (očekávané, tušené) chování. Navržený mechanismus odzkoušejte s použitím redukovaných reálných dat. Výsledky experimentů vyhodnoťte v kontextu simulací umělého života.

Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:Programová + experimentální část
Vypsáno dne:23.03.2006
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík