Detail of the student project

List
Topic:Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjuncí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Předpokládá se nastudování teoretického minima, implementace a experimentální ověření s využitím vhodného počítačového prostředí (např. Maple, Matlab).
Responsible person: Petr Pošík