Detail of the student project

List
Topic:Určování duševního stavu mluvčího z hlasu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh metod analýzy hlasu za účelem identifikace duševního stavu mluvčího. Na základě rešerše v současnosti používaných metod navrhněte metody analýzy hlasu mluvčího z interkomu, hodnotící v reálném čase jeho projevovanou emoci. Pro implementaci použijte metody využívané v klinické praxi. Výsledky navržené automatizované metody srovnejte s dotazníkem hodnocení duševního stavu. Metodu ověřte alespoň na 20 probandech, kteří projdou vstupním a výstupním dotazníkovým testem aktuálního emocionálního stavu, a budou číst připravený text použitý pro analýzu.

Garant: Jan Kybic
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Konzultant: Ing. Petr Volf, Ing. Pavel Král
Bibliography:BLANCHET, Gérard a Maurice CHARBIT. Digital signal and image processing using MATLAB. Revised and updated 2nd edition. London: ISTE Ltd/John Wiley, 2015. Digital signal and image processing series. ISBN 978-1-84821-641-9.
NOUZA, Jan. Využití hlasových technologií v praxi. In: Uživatelsky přívětivá rozhraní. Praha: Horava & Associates, 2009, 177 s. ISBN 978-80-254-5295-0
MOHYLOVÁ J., KRAJČA V. Zpracování signálů v lékařství. Žilinská universita 2005. ISBN 80-8070-341-8. Skriptum na CD.
Responsible person: Petr Pošík