Detail of the student project

List
Topic:Aplikace nelineárních parametrů pro hodnocení pohybových dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte nelineární metody určení parametrů pohybu. Určení parametrů bude předpokládat zpracování kinematických veličin pohybu. Kinematické veličiny pohybu budou zaznamenány MoCap systémy. Pro zpracování dat použijete metody, které jsou zavedeny v lékařské praxi pro hodnocení chování těla během pohybu. Metody zvolte na základě analýzy současného stavu. V rámci práce navrhněte vhodnou reprezentaci parametrů charakterizujících pohyb horních a dolních končetin. Na základě navržených metod výpočtu pohybových parametrů navrhněte uživatelský nástroj pro zpracování a prezentaci pohybových dat pro uplatnění v distanční medicíně. Navržené metody implementujte v jazyce Python. Navržené metody a vytvořený nástroj otestujte minimálně na deseti subjektech a statisticky vyhodnoťte aplikovatelnost vámi navrženého systému a metod pro praxi.


Garant: Jan Kybic
Vedoucí: Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Konzultant: Ing. Petr Volf, Ing. Michaela Hourová
Bibliography:MOHYLOVÁ J., KRAJČA V. Zpracování signálů v lékařství. Žilinská universita 2005. ISBN 80-8070-341-8. Skriptum na CD.
KUTÍLEK P., ŽIŽKA A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, skripta, ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04993-8

JANDAČKA D, Kinetická analýza lidského pohybu, Ostravská univerzita, Ostrava, 2011
Responsible person: Petr Pošík