Detail of the student project

List
Topic:Metody hodnocení pohybu při útocích ručními zbraněmi
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte metody určení parametrů pohybu během útoků ručními zbraněmi. Určení parametrů bude předpokládat zpracování kinematických veličin pohybu zbraně a segmentů těla. Kinematické veličiny pohybu budou zaznamenány MoCap systémy. Pro zpracování dat použijete metody, které jsou zavedeny ve sportovní medicíně pro hodnocení chování těla během pohybu. Metody zvolte na základě analýzy současného stavu. V rámci práce navrhněte vhodnou reprezentaci parametrů charakterizujících pohyb zbraně a segmentů těla. Na základě navržených metod výpočtu pohybových parametrů navrhněte uživatelský nástroj pro zpracování a prezentaci pohybových dat pro uplatnění v tréninku střelby zbraní. Navržené metody implementujte v jazyce Python, nebo MatLab. Navržené metody a vytvořený nástroj otestujte minimálně na deseti subjektech a statisticky vyhodnoťte aplikovatelnost vámi navrženého systému a metod pro praxi.

Garant: Jan Kybic
Vedoucí: doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Konzultant: Ing. Petr Volf, Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Bibliography:MOHYLOVÁ J., KRAJČA V. Zpracování signálů v lékařství. Žilinská universita 2005. ISBN 80-8070-341-8. Skriptum na CD.
KUTÍLEK P., ŽIŽKA A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, skripta, ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04993-8

JANDAČKA D, Kinetická analýza lidského pohybu, Ostravská univerzita, Ostrava, 2011
Responsible person: Petr Pošík