Detail of the student project

List
Topic:Softwarová aplikace pro real time analýzu fyziologických signálů využitím AI čipu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte metody zpracování EKG a metody identifikace abnormalit v EKG signálu za použití komerčního AI čipu. Vyberte vhodný mikročip pro efektivní analýzu biologických signálů v reálném čase, možnost digitální filtrace a práci s neuronovou sítí. Otestujte možnost detekce QRS komplexu na simulovaném signálu pomoci vybraného čipu. Metody zpracování dat zvolte na základě analýzy současného stavu a upřednostňujte metody, které jsou zavedeny v klinické praxi. V rámci práce navrhněte a implementujte alespoň 1 metodu vhodnou pro využití neuronových sítí v algoritmech hodnocení EKG a detekci vybraných charakteristických projevů chorob v reálném čase. Součástí aplikace bude návrh a implementace metod reprezentace měřených dat, vypočtených parametrů a jejich přehledná grafická vizualizace. Navržené metody implementujte v jazyce Python nebo MatLab. Navržené metody a naprogramovaný AI čip otestujte a statisticky vyhodnoťte aplikovatelnost vámi navrženého systému a metod pro praxi.
Bibliography:YLEN, L., WALLISCH, P. Neural Data Science: A Primer with MATLAB and Python. Academic Press; 1 edition (April 4, 2017). 368 pages. ISBN-13: 978-0128040430
MOHYLOVÁ J., KRAJČA V. Zpracování signálů v lékařství. Žilinská universita 2005. ISBN 80-8070-341-8. Skriptum na CD.
MADEIRO, J., Paulo, CORTEZ, P., Cesar, et all. Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition. Academic Press (5 December 2018). 210 pages. ISBN-13: 978-0128140352
Responsible person: Petr Pošík