Detail of the student project

List
Topic:Extrinzická kalibrace kamerového stereopáru s nestálou vzájemou polohou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Viktor Walter
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Proved’te rešerši existujı́cı́ch řešenı́, která je možné aplikovat pro extrinzickou kalibraci stereopáru ka-
mer typu rybı́ oko umı́stěného na palubě letı́cı́ho UAV. Tyto kamery jsou součástı́ relativně-lokalizačnı́ho
systému UVDAR a kvůli jejich vzájemné vzdálenosti, typu upevněnı́ a otřesům UAV je jejich vzájemná
poloha nestálá z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Na základě rešerše vyviňte program který
dokáže v co nejkratšı́m čase zı́skat aktuálnı́ extrinzické parametry - vzájemnou polohu - kamerového
páru. Tento program by měl být kompatibilnı́ s UAV systémem skupiny MRS a operovat za letu.

Výstupy:
- rešerše metod extrinzické kalibrace steropáru kamer
- program implementujı́cı́ kalibračnı́ systém vyvinutý na základě rešerše
- porovnánı́ vlyvu použitı́ programu s využitı́m statické kalibrace v simulaci a podle situace i na
reálném UAV
Bibliography:- Scaramuzza, D., Martinelli, A. and Siegwart, R., (2006). ”A Flexible Technique for Accurate
Omnidirectional Camera Calibration and Structure from Motion”, Proceedings of IEEE Inter-
national Conference of Vision Systems (ICVS’06), New York, January 5-7, 2006.
- Richard Hartley and Andrew Zisserman. 2000. Multiple view geometry in computer vision.
Cambridge University Press, USA.
- V Walter, M Vrba and M Saska. On training datasets for machine learning-based visual rela-
tive localization of micro-scale UAVs. In 2020 IEEE International Conference on Robotics and
Automation (ICRA) (). August 2020, 10674-10680.
Responsible person: Petr Pošík