Detail of the student project

List
Topic:Automatické určení Knosp score na základě segmentace anatomických struktur
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:MUDr. Martin Černý
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Knosp skóre je široce přijímanou klasifikací adenomů hypofýzy, specifického typu nádorů mozku, které silně koreluje s několika klinicky významnými ukazateli [1, 2]. Knosp skóre je určeno podle přesného geometrického návodu, nejprve jsou identifikovány dva průřezy vnitřní krkavicí (kruhové nebo elipsovité oblasti), jsou vytyčeny spojnice jejich středů a tečny a následně určujeme přítomnost nádoru v jednotlivých polorovinách definovaných těmito liniemi. Novější revize [3] dále rozlišuje stupně IIIa a IIIb na základě polohy nádoru vůči horizontální linii procházející intrakavernózním úsekem krkavice. Stupeň IV je definován jako úplné zavzetí intrakavernózního úseku do nádoru. Jednotlivé stupně ilustruje přiložený obrázek. K dispozici je 493 snímků s ručně osegmentovanými anatomickými strukturami. Dále je ke každému snímku k dispozici knosp skóre určené zkušeným neurochirurgem.
I přes poměrně exaktní definici však některé práce zpochybňují interrater reliability Knosp skóre [4, 5]. Byl navržen nový klasifikační systém označovaný jako Zurich pituitary score [6, 7]. Toto skóre má také exaktní geometrickou definici a diplomová práce může být rozšířena také o jeho určení.
Cílem práce je vytvoření počítačového programu umožňujícího automatické určení Knosp score na základě segmentace snímku a validace jeho přesnosti.

Kroky v přípravě diplomové práce
Rešerše literatury
Načtení snímků a segmentací, vizualizace
Identifikace průřezů karotidami
Vytyčení linií (spojnice středů, tečny, horizontální linie intrakav. úseku)
Posouzení přítomnosti nádoru v jednotlivých polorovinách
Vyhodnocení Knosp skóre
Určení nejvyššího Knosp skóre mezi všemi dostupnými řezy
Porovnání s expertním posouzením, statistické vyhodnocení
Posouzení robustnosti systému - vliv špatně klasifikovaných pixelů v segmentaci
Bibliography:[1] Knosp, E., Steiner, E., Kitz, K., & Matula, C. (1993). Pituitary adenomas with invasion of the cavernous sinus space: a magnetic resonance imaging classification compared with surgical findings. Neurosurgery, 33(4), 610–618. https://doi.org/10.1227/00006123-199310000-00008

[2] Araujo-Castro, M., Pascual-Corrales, E., Martínez-Vaello, V., Baonza Saiz, G., Quiñones de Silva, J., Acitores Cancela, A., García Cano, A. M., & Rodríguez Berrocal, V. (2021). Predictive model of surgical remission in acromegaly: age, presurgical GH levels and Knosp grade as the best predictors of surgical remission. Journal of endocrinological investigation, 44(1), 183–193. https://doi.org/10.1007/s40618-020-01296-4

[3] Micko, A. S., Wöhrer, A., Wolfsberger, S., & Knosp, E. (2015). Invasion of the cavernous sinus space in pituitary adenomas: endoscopic verification and its correlation with an MRI-based classification. Journal of neurosurgery, 122(4), 803–811. https://doi.org/10.3171/2014.12.JNS141083

[4] Serra C, Staartjes VE, Maldaner N, et al. Predicting extent of resection in transsphenoidal surgery for pituitary adenoma. Acta Neurochir (Wien). 2018;160(11):2255-2262. doi:10.1007/s00701-018-3690-x

[5] Staartjes VE, Serra C, Maldaner N, et al. The Zurich Pituitary Score predicts utility of intraoperative high-field magnetic resonance imaging in transsphenoidal pituitary adenoma surgery. Acta Neurochir (Wien). 2019;161(10):2107-2115. doi:10.1007/s00701-019-04018-9

[6] Staartjes VE, Serra C, Zoli M, et al. Multicenter external validation of the Zurich Pituitary Score. Acta Neurochir (Wien). 2020;162(6):1287-1295. doi:10.1007/s00701-020-04286-w

[7] Mooney MA, Hardesty DA, Sheehy JP, Bird R, Chapple K, White WL, Little AS. Interrater and intrarater reliability of the Knosp scale for pituitary adenoma grading. J Neurosurg. 2017 May;126(5):1714-1719.

Responsible person: Petr Pošík