Detail of the student project

List
Topic:Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s úlohou registrace obrazů,
implementací registračních algoritmů v knihovně ITK (www.itk.org) a
metodami registrace obrazů a použitím podobnostních kritéria
založeného na vzájemné informace vyšších dimenzí [1]. Implementujte
modul do knihovny ITK, který umožní použití těchto kritérií pro
velkou část registračních algoritmů implementovaných v ITK.
Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace připravená a poskytnutá k začlenění do knihovny ITK,
popis metody v textové podobě. Součástí práce by dále mělo být
experimentální ověření výsledků metody a porovnání se standardními
kritérii podobnosti. V případě úspěšné realizace možnost publikace
na některé mezinárodní konferenci, eventuelně i v odborném časopise.
Možnost pokračování ve formě doktorského studia.
Bibliography:1. Jan Kybic. High-dimensional mutual information estimation for
image registration. In ICIP'04: Proceedings of the 2004 IEEE
International Conference on Image Processing,
Responsible person: Petr Pošík