Garant

Osoba garanta

Garant ZP je nutný v případě, kdy vedoucím studentské práce je doktorand nebo externista.

  • Je-li vedoucím doktorand, je garantem jeho školitel.
  • Je-li vedoucím externista, je garantem zpravidla garant oboru.
  • Garant není nutný, pokud je vedoucím pracovník CIIRC nebo jiné fakulty či ústavu ČVUT, který je obeznámen s katederními standardy a postupy týkajícími se závěrečných prací. Tyto osoby naopak mohou samy být garanty závěrečných prací, pokud je to vhodné. V případě nejasností rozhoduje pověřený reprezentant katedry (obvykle zástupce vedoucího katedry pro výuku).

Garant je připraven pomoci s vedením práce a konzultuje způsob hodnocení. V případě externího vedoucího garant navíc ještě zapisuje výsledek práce do KOSu (zápočet, ev. klasifikovaný zápočet). U vedoucích-doktorandů, především u doktorandů před dokončením studijní etapy, doporučujeme, aby počet souběžně vedených prací nepřekračoval rozumnou mez (max. 2 u doktorandů před ukončním studijní etapy a max. 3 u doktorandů po ukončení stud. etapy).


  • Úprava pro vedoucí z CIIRC a dalších součástí ČVUT prodiskutována na radě katedry 11. ledna 2016.
  • Prodiskutováno na radě katedry dne 31. října 2013.
Za obsah zodpovídá: Jana Zichová