Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce Ing. Eduarda Alibekova/Eduard Alibekov dissertation thesis defence

On 2022-02-15 10:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Symbolic Regression for Reinforcement Learning in Continuous Spaces

Obhajoba se koná polokontaktní formou.
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude účast umožněna
prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI5NjI2OGEtYTExNy00ZTI0LTk3NGYtYzE4YmNiZjVhZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: mirko.navara@fel.cvut.cz
nejpozději do 14. 2. 2022 do 12 hodin.

The defence takes place in a semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI5NjI2OGEtYTExNy00ZTI0LTk3NGYtYzE4YmNiZjVhZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to
the Commission Chair's email address: mirko.navara@fel.cvut.cz no later
than 12 noon on February 14th, 2022.
Responsible person: Petr Pošík