Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Ing Antonín Vobecký

On 2022-03-31 13:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - Ing. Antonín Vobecký - doktorský studijní
program Informatika. Zkouška se uskuteční dne 31. 3. 2022 od
13:00 hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou. Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna
prostřednictvím
připojení ke schůzce MS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIPUDx9sqpKEOnVYaPMqQd0s8ejyqqUUGUY25n5Rr5to1%40thread.tacv2/1648119585497?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz
nejpozději do 30. 3. 2022.

Antonín Vobecky's State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer
Science will take place on March 30th, 2022 from 1:00 p.m., room KN:E-218,
Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIPUDx9sqpKEOnVYaPMqQd0s8ejyqqUUGUY25n5Rr5to1%40thread.tacv2/1648119585497?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than March 30th, 2022.
Responsible person: Petr Pošík