Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce MSc. Yash Patel/ Yash Patel - PhD. Thesis Defence

On 2023-06-30 13:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Neural Network Training and Non-Differentiable Objective Functions

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Zájemcům o vzdálenou účast z řad
veřejnosti bude účast umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3au-ONqiamwR_3FE5IpIyclEYlV5BVfCjgbxLNxBcv4cc1%40thread.tacv2/1687169529075?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 29.6.2023

The defence takes place in a semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3au-ONqiamwR_3FE5IpIyclEYlV5BVfCjgbxLNxBcv4cc1%40thread.tacv2/1687169529075?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Questions or comments from the public may be directed to
the Chairman of the Committee email address: sara@fel.cvut.cz no later
than June 29th, 2023.
Responsible person: Petr Pošík