Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Lukáš Rustler & Shubhan Patni

On 2023-11-30 13:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - doktorský studijní program Informatika.
Ing. Lukáš Rustler topic: Advancing Human-Robot Interaction:
Self-calibration,
Soft Skins, and Reactive Motion Control & MSc. Shubhan Patni, topic: Haptic
exploration and categorization of objects using robotic grippers

Zkouška se uskuteční dne 30.11. 2023 od 13:00 hodin v místnosti
č.KN:E-218,
Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou. Zájemcům o účast z řad
veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
TEAMs:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHgt8vY1wZGO9UJUycqzQ8nauEhypozuNb3p1LbUcjNY1%40thread.tacv2/1700568104785?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 29.listopadu.

State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer Science of students
Lukáš Rustler and Shubhan Patni will take place on November 30th, 2023
from 1:00 p.m., room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact
form.
Those interested in remote participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHgt8vY1wZGO9UJUycqzQ8nauEhypozuNb3p1LbUcjNY1%40thread.tacv2/1700568104785?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Questions or comments from the public may be asked via e-mail to the chairman
of
the committee: sara@fel.cvut.cz no later than November 29th.
Responsible person: Petr Pošík