Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce/ Ph.D. Thesis Defence - Ing. Petr Marek

On 2024-01-29 14:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Ing. Petr Marek /Ph.D. Study Program Artificial Intelligence and Biocybernetics/
- topic: Dialogue Management for Conversational AI,
supervisor Ing. Václav Chudáček, Ph.D. and
supervisor specialist Ing. Jan Šedivý, Csc.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acaqIKWq1A7VBZ-W00MNuw0m3TbzFHPKeyEnR9k-EMTg1%40thread.tacv2/1705567469644?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 26.1.2024.

The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of members of the public is possible. Those interested in remote
participation will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acaqIKWq1A7VBZ-W00MNuw0m3TbzFHPKeyEnR9k-EMTg1%40thread.tacv2/1705567469644?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: sara@fel.cvut.cz no later than January 26th, 2024
Responsible person: Petr Pošík