Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Parakh Gupta

On 2024-02-22 13:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška Parakha Gupty z doktorského studijního
programu Informatika se uskuteční dne 22. 2. 2024 od 13:00 hodin v
místnosti KN:E-112, Karlovo nám. 13, Praha 2.
Zájemci o účast z řad veřejnosti se mohou účastnit osobně nebo se
připojit online ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNiNGNjY2UtNzIyNC00MWQ5LTkwOTQtNzIxYTRlZjhlZThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do středy 21.2.2024

State Doctoral Exam of Parakh Gupta in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on February 22nd, 2024 from 1 p.m., in room
KN:E-112, Karlovo nám. 13,Praha 2, Members of the public can participate in
person or via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNiNGNjY2UtNzIyNC00MWQ5LTkwOTQtNzIxYTRlZjhlZThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than February 21st,
2024.
Responsible person: Petr Pošík